Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Program studiów magisterskich

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych

Kierunek studiów: Archeologia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister archeologii


Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020–2021  (BIP UMK)

 

Plan i program studiów drugiego stopnia OD roku akademickiego 2019–2020  (BIP UMK)

 

Archiwalne:

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018–2019 (493 KB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017–2018; specjalność: Rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa archeologicznego (743 KB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017–2018  (1,05 MB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2016–2017 (905 KB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2015–2016  (1016 KB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2014–2015  (899 KB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w semestrze 2013–2014  (1,44 MB)

Plan i program studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2012–2013  (1,44 MB)


Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku:

Podstawowym celem kształcenia studenta na kierunku archeologia jest przygotowanie go do odkrywania „ukrytego w archiwum Ziemi” dziedzictwa kulturowego, a tym samym uświadomienia mu walorów estetycznych i kulturowych tego, jak żył i co osiągnął w dawnych czasach człowiek. Dzięki temu absolwent przyczyni się do kształtowania społecznych i instytucjonalnych podstaw (w tym norm i działań) chroniących dziedzictwo kulturowe przed bezpowrotnym zniszczeniem. W efekcie będzie odgrywał pozytywną rolę w zwiększaniu intelektualnego i kulturowego rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Student otrzyma niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą mu na wypełnienie wspomnianej roli. Poza tym będzie posiadał wiedzę pozwalającą korzystać z najnowszych osiągnięć archeologii Z tych powodów studenci archeologii w UMK otrzymają szeroką ofertę kształcenia nie tylko w zakresie humanistyki, ale i obszarów nauk współpracujących, a ich umiejętności będą kształtowane przez wybór unikatowych w skali kraju profili kształcenia. W związku z tym absolwenci zdobędą podstawy do zatrudnienia w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych ponadregionalnych i regionalnych, instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego i propagujących jego wartości.


Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK:

W „Strategii rozwoju UMK na lata 2011–2020” w obszarze kształcenia, realizuje cele: 2.1.1., 2.1.4., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2.


Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:

Tak, treści kształcenia są efektem między innymi opinii studentów archeologii oraz środowiska zawodowego archeologów, a także szczególnych oczekiwań pracodawców wobec absolwentów studiów wyższych.


Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:

Wyniki postępowania rekrutacyjnego.