Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych utworzona została Zarządzeniem nr 67 Rektora UMK (506 KB) i kształci doktorantów w dziedzinie nauk humanistycznych w 6 dyscyplinach naukowych:

dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Podstawą działalności Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum jest Regulamin Szkoły Doktorskiej (477 KB) zatwierdzony przez Senat UMK.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów w Szkole doktorskiej znajdują się na stronie: https://www.phd.umk.pl/aah/


 

Starsi doktoranci kończą studium wg zasad sprzed reformy z 2020 roku.

Studium Doktoranckie w Zakresie Archeologii

Kierownik studium: dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz

Sekretariat studium: specjalista – mgr Daria Koralewska-Murawska, e-mail: daria.koralewska-murawska@umk.pl, Dziekanat Wydziału nauk Historycznych, ul. W. Bojarskiego 1, pokój C.0.23a, tel.611-37-55


Absolwent Studiów Doktoranckich z zakresu Archeologii zna na poziomie zaawansowanym terminologię nauk humanistycznych, posiada zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia badawcze w wybranych obszarach nauk humanistycznych i dyscyplin współpracujących, posiada zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej, ma zaawansowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmujących wybrane obszary nauk humanistycznych i archeologii oraz posiada podstawową wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza. Absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Archeologii posiada rozwinięte umiejętności podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym, potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców. Posiada także umiejętności kierowania pracą zespołu oraz świadomość odpowiedzialności za działanie własne i innych. Posiada ponadto zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii archeologii. Absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Archeologii ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego oraz istotności jego wkładu w rozwój nauki, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej. Ponadto ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej rozwój i znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy.