KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

– Regulamin UCASIN

ZARZĄDZENIE Nr 204
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 29 września 2020 r.

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Archeologii
Średniowiecza i Nowożytności

Na podstawie § 34 ust. 5 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z
poźn. zm.) z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, zwane dalej 1„Centrum” jest uniwersyteckim centrum naukowym, podległym rektorowi.

2. Centrum działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu

§ 2

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje rektor lub wyznaczony przez niego prorektor.

Rozdział 2
Zadania Centrum

§ 3

Zadaniem Centrum jest podejmowanie działań mających na celu:

1) integrację polskiego środowiska archeologicznego w zakresie archeologii średniowiecza i nowożytności;
2) prowadzenie własnych badań;
3) opiniowanie zakresu działalności służb konserwatorskich obejmujące badania archeologiczne stanowisk średniowiecznych i nowożytnych;
4) inicjowanie i organizacja cyklicznych ogólnopolskich konferencji.

§ 4

Centrum wydaje czasopismo Archaeologia Historica Polona.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 5

1. Organami Centrum są:
1) dyrektor będący organem jednoosobowym;
2) rada naukowa będąca organem kolegialnym.

2. Zmian organizacyjnych w strukturze dokonuje rektor na wniosek dyrektora po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej.

§ 6

1. Centrum kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje rektor na wniosek rady naukowej spośród pracowników akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w Instytucie Archeologii na okres kadencji organów Uniwersytetu.

3. Dyrektora odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej lub na jej uzasadniony wniosek.

4. Dyrektor prowadzi bieżącą działalność Centrum.

§ 7

1. Rada naukowa podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych merytorycznie z działalnością Centrum oraz jest organem opiniodawczym dyrektora.

2. Członków rady naukowej, w liczbie co najmniej 14 osób, w tym przewodniczącego, powołuje rektor na wniosek dyrektora Centrum, na okres kadencji organów Uniwersytetu.

3. Członkowie rady naukowej reprezentują polskie ośrodki uniwersyteckie oraz jednostki  związane z ochroną dóbr kultury.

§ 8

Działania i funkcjonowanie Centrum są finansowane ze środków własnych UMK w Toruniu i źródeł zewnętrznych, w tym grantów i umów.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9

Rada naukowa powołana przed dniem wejścia w życie regulaminu działa do dnia 30 września 2020 r

§ 10

Zmian w regulaminie organizacyjnym Centrum dokonuje rektor w drodze zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala