Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Granty

Poniżej prezentujemy listę linków do aktualnie realizowanych i archiwalnych projektów realizowanych przez naszych pracowników i doktorantów:

Krajowe granty badawcze NPRH, NCN i inne

 1. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na “Czarnych” Kujawach;
  kierownik: dr Marcin Weinkauf;
  okres realizacji: 2023 rok;
  projekt NCN, Miniatura 6, DEC-2022/06/X/HS3/01594.
 2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis (projekt 5)
  kierownik prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji 2023-2026;
  projekt NCN, OPUS 23,  UMO-2022/45/B/HS3/01572.
 3. Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski);
  kierownik: dr Marcin Weinkauf;
  okres realizacji 2022-2023;
  projekt Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury,  Nr 05587/22/FPK/NiD.
 4. Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową. Badania pilotażowe;
  kierownik: dr Kamil Adamczak;
  okres realizacji: lata 2017–2018;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, nr 2017/01/X/HS3/01338.
 5. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w świetle badań interdyscyplinarnych;
  kierownik: prof. dr hab. Anna Drążkowska;
  okres realizacji: lata 2017–2020;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 12, nr 2016/23/B/HS3/01910.
 6. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne;
  kierownik: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki;
  okres realizacji: lata 2018–2021;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 13, nr 2017/25/B/HS3/01248.
 7. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz relacje ze środowiskiem naturalnym;
  kierownik: dr Grzegorz Osipowicz;
  okres realizacji: lata 2017–2020;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 12, nr 2016 23 B HS3 00689.
 8. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski;
  kierownik: dr Paweł Szczepanik;
  okres realizacji: lata 2017–2020;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonatina 1; nr 2017/24/CHS3/00116.
 9. Małe Czyste, gm. Stolno, stan. 20. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej;
  kierownik: dr Ewa Bokiniec;
  okres realizacji: lata 2019–2020;
  projekt realizowany w ramach programu Dziedzictwo kulturowe i priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych; nr 3506/19/FPK/NID
  projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 10. Zróżnicowanie i zmienność kościanego ekwipunku łowieckiego w późnym Plejstocenie i wczesnym Holocenie na ziemiach Polskich. Studium morfologiczne, technologiczne i funkcjonalne;
  kierownik: dr Justyna Orłowska;
  okres realizacji: lata 2019–2022;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonatina 3, 2019/32/C/HS3/00615
  strona www: https://stoneageboneprojectiles.umk.pl/

Pozostałe granty realizowane w Instytucie Archeologii

 1. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis;
  kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji: lata 2013–2017;
  projekt Narodowego Centrum Nauki (projekt 4); nr 2011/03/B/HS3/04551.
 2. Człowiek na pograniczu – Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia Wielkopolska i Kujawy;
  kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji: lata 2013–2018;
  projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 12 0526 81.
 3. Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski;
  kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji: lata 2014–2018;
  projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0037/NPRH3/H11/82/2014/UMK.
 4. Procesy kształtujące paleolityczne stanowiska jaskiniowe – wieloaspektowa analiza poziomów kulturowych w plejstoceńskich osadach jaskiniowych (na przykładzie środkowej części Jury Polskiej);
  kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Cyrek;
  okres realizacji: latach 2015–2018;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 8, nr 2014/15/B/HS3/02472.
 5. Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury Polskiej – chronologia, tło kulturowe i znaczenie rejonu południowej części Wyżyny Ryczowskiej;
  kierownik: dr Magdalena Sudoł-Procyk;
  okres realizacji: lata 2015–2018;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata 8, nr 2014/15/D/HS3/01302.
 6. Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata. Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych;
  kierownik: dr hab. Marcin Wiewóra, prof. UMK;
  okres realizacji: lata 2016–2019;
  projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł nr 2b H 15 0078 83.
 7. Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dacji Porolissensis;
  kierownik: dr Jacek Rakoczy;
  okres realizacji: lata 2017–2020;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 11, nr 2016/21/B/HS3/02923.

Międzynarodowe granty badawcze

 1. Virtual Arch – Virtual Reality approaches to support use and protection of endangered archaeological heritage in Central Europe; kierownik polskiej części projektu: dr hab. Andrzej Pydyn; okres realizacji: lata 2017–2020; program Interreg Central Europe;
  kierownik: dr hab. Andrzej Pydyn

 

Granty realizowane w latach 2009–2015

 1.  Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik;
  kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Cyrek;
  okres realizacji: lata 2009–2012;
  projekt MNiSW, nr 3182/B/H03/2009/37 N N109 318237.
 2. Obróbka kości przez rozmiękczanie na podstawie badań struktury wewnętrznej i chemizmu na wybranych stanowiskach paleolitycznych z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej;
  kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Cyrek;
  okres realizacji: lata 2010–2011;
  projekt MNiSW, nr 0903/B/H03/2010/38 N N109 090338
 3. Atena Polias w świecie greckim od okresu archaicznego do hellenistycznego;
  kierownik: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek; okres realizacji: lata 2010–2012;
  projekt MNiSW, nr 2245/B/H03/2010/39 N N109 224539.
 4. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia – wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Wschodnim;
  kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji: lata 2011–2014;
  projekt NCN, nr 2011/01/B/HS3/03014.
 5. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno;
  kierownik: dr Grzegorz Osipowicz;
  okres realizacji: lata 2011–2014;
  projekt NCN, nr 02261/B/H03/2011/40.
 6. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych;
  kierownik: dr Magdalena Sudoł;
  okres realizacji: lata 2011–2014 roku;
  projekt NCN, nr 2011/01/N/HS3/01299.
 7. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – sedes regni principalis (zakończony w 2015 roku);
  kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak;
  okres realizacji: lata 2012–2015;
  projekt NCN, nr 2011/03/B/HS3/04551.
 8. Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej;
  kierownik: prof. dr hab. Anna Drążkowska;
  okres realizacji: lata 2012–2015,
  projekt MNiSW, nr 2011/01/B/HS3/03014.