Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Studia magisterskie

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia
w zakresie a

rcheologii

 Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Studia licencjackie to niezbędny wstęp do archeologii w pełnym wymiarze. Jeśli więc jesteś gotowy na więcej, to zachęcamy do dalszej edukacji i współpracy z nami w ramach studiów magisterskich. Tym, którzy nie mieli okazji spotkać się z archeologią podczas studiów licencjackich, umożliwiamy udział w zajęć ze studiów pierwszego stopnia, na których będą mogli poznać podstawy archeologii.

Co na studiach?

 • studia archeologiczne to dwustopniowy program dydaktyczny: trzyletni licencjacki oraz dwuletni magisterski; to one przygotują Cię do studiów archeologicznych w szkole doktorskiej;
 • na studiach magisterskich uzyskasz pogłębioną i specjalistyczną wiedzę o historii dawnych mieszkańców Polski i Europy, od czasów najodleglejszych (epoka kamienia) po okresy historyczne (średniowiecze i nowożytność);
 • udoskonalisz warsztat archeologa, uczestnicząc po pierwszym roku w ćwiczeniach terenowych – wykopaliskach;
 • pogłębiasz wiedzę podczas wykładów, dyskutujesz podczas konwersatoriów i doskonalisz zdolności praktyczne podczas laboratoriów;
 • prowadzisz własne badania, inicjujesz i kierujesz działaniami studenckich kół naukowych, realizujesz prace eksperymentalne (m.in. w zakresie tzw. żywej archeologii), współuczestniczysz w organizacji warsztatów i konferencji naukowych;
 • studiując archeologię w naszym Instytucie decydujesz o wszechstronnym rozwoju i dalszej ścieżce kształcenia poprzez wybór przedmiotów oraz modułów specjalizacyjnych, które pozwalają uzyskać wiedzę zgodną z Twoimi zainteresowaniami;
 • na studiach magisterskich wybierzesz moduły z zakresu archeologii prahistorycznej, antycznej, historycznej, a także archeologii architektury, podwodnej, bioarcheologii oraz teorii archeologii;
 • studia archeologiczne to również okno na świat, swoje zainteresowania naukowe i badawcze zrealizujesz poprzez współpracę z pracownikami Instytutu ,udział w studenckich wyjazdach naukowych oraz studia na uczelniach zagranicznych (program Erasmus+) i krajowych (program MOST);
 • swoją karierę naukową zrealizujesz włączając się w projekty badawcze oraz uczestnicząc w autorskim przygotowaniu publikacji naukowych;
 • kontynuując naukę na studiach magisterskich uzyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranego modułu, a jednocześnie zdobędziesz praktyczne umiejętności konieczne do nabycia uprawnień w zakresie samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych;
 • będąc studentem archeologii na UMK, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, masz gwarancję uzyskania wykształcenia o wysokich kompetencjach, które potwierdziła prestiżowa Polska Komisja Akredytacyjna.

 

 

 

 Co po studiach? 

Jako dyplomowany archeolog, wzbogacony o wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych oraz znajomość przepisów prawa o ochronie zabytków, znajdziesz pracę w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych, w urzędach ochrony zabytków czy instytucjach kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Dysponując przygotowaniem terenowym, mając odpowiedni staż zawodowy, nasz prawo kierować i organizować badania archeologiczne, prowadzić własną działalność gospodarczą, aplikować o granty. Możesz również kontynuować ścieżkę naukową zapisując się do szkoły doktorskiej, planując własne badania lub włączając się w projekty realizowane wspólnie z badaczami z uczelni krajowych i zagranicznych.

Instytut Archeologii w liczbach

 • kadrę Instytutu Archeologii tworzy zespół pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz inżynieryjno-technicznych;
 • w Instytucie działają cztery Katedry, w tym trzy sprofilowane według kryterium kulturowo-chronologicznego: Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych oraz Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka zajmująca się badaniami najstarszych dziejów człowieka oraz relacjami człowieka i środowiska;
 • w ramach Instytutu funkcjonują specjalistyczne pracownie: traseologii, paleobotaniczna, konserwacji ceramiki, metalu, drewna, skór i tkanin, wyposażone w nowoczesne instrumenty i narzędzia analityczne, obsługiwane przez doświadczonych specjalistów;
 • Instytut dysponuje zasobną biblioteką liczącą ponad 30 000 woluminów, na bieżąco uzupełnianą najnowszymi wydawnictwami naukowymi oraz wygodną czytelnią z 40. miejscami;
 • zaplecze dydaktyczne tworzą dwie duże sale wykładowe, cztery laboratoria, Gabinet Zabytków prezentujący bogate kolekcje przedmiotów pochodzących z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu;
 • na terenie Instytutu funkcjonuje plenerowa ekspozycja kopii obiektów zabytkowych z różnych epok pradziejowych i wczesnohistorycznych: eksperymentalne warsztaty w ramach tzw. żywej archeologii, na przykład wytwarzanie naczyń ceramicznych, produkcja metalurgiczna i obróbka kowalska, wytwórczość w drewnie, a także wędzenie mięsa, pędzenie dziegciu, a nawet prowadzenie upraw doświadczalnych;
 • Instytut wyposażony jest również w magazyn zbiorów muzealnych, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych, o niepowtarzalnej wartości naukowej;
 • W Instytucie działają trzy prestiżowe Priorytetowe Zespoły Badawcze, wyłonione w konkursie Rektora UMK;
 • Pracownicy Instytutu tworzą Zespół Badawczy PAST w ramach humanistycznego Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.