Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Nagroda im. Romana Jakimowicza

Nagroda im. Romana Jakimowicza przyznawana jest corocznie, od 2009 roku, laureatowi konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w Instytucie Archeologii UMK. Nominowani do niej – przez promotorów – są absolwenci studiów magisterskich, którzy uzyskali za prace dyplomowe oceny bardzo dobre. Główny laureat wyłaniany jest w drodze tajnego głosowania członków Kapituły Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii, pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu. W konkursie, oprócz nagrody głównej, przyznawane są wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia podczas corocznego, organizowanego w grudniu Seminarium Gwiazdkowego, odbywającego się w Instytucie Archeologii.

Prof. R. Jakimowicz
Prof. R. Jakimowicz

Prof. dr hab. Roman Jakimowicz (1889-1951) urodził się 12 V 1889 roku w Juriewie Polskim (obecnie w obwodzie włodzimierskim w Federacji Rosyjskiej). Jeden z czołowych polskich archeologów II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym kierował Państwowym Gronem Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Był organizatorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a do II wojny światowej również jego dyrektorem. Ze stanowiska tego został zwolniony przez niemieckie władze okupacyjne. Jako specjalista w dziedzinie archeologii wczesnego średniowiecza był współautorem Prehistorii ziem polskich, przygotowywanej jeszcze w okresie międzywojennym przez Polską Akademię Umiejętności, lecz wydanej dopiero w 1948 roku. Główny wkład w polską archeologię stanowią jego pionierskie prace na temat wczesnośredniowiecznych skarbów. W dniu 1.06.1946 został mianowany (przez rektora Ludwika Kolankowskiego) profesorem nadzwyczajnym Zakładu Prehistorycznego na Wydziale Humanistycznym UMK, którym kierował do śmierci w roku 1951. Brał udział w tworzeniu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego.


W konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nagrody otrzymali:

→w roku akademickim 2008/2009

→w roku akademickim 2009/2010

→w roku akademickim 2010/2011

→w roku akademickim 2011/2012

→w roku akademickim 2012/2013

→w roku akademickim 2013/2014

→w roku akademickim 2015/2016

 


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2008/2009

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2008/2009 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2009/2010

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA

Pan mgr Łukasz Kowalski

za pracę pt. Osadnictwo śródgórskie ludności kultury Otomani-Füzesabony na terenie Słowacji Wschodniej w świetle przemian kulturowych wczesnego okresu epoki brązu,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Kukawki, prof. UMK.

Pan mgr Marek Stawicki

za pracę pt. Rzymskie importy przemysłowe na Kujawach,

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Mielczarka.

Pani mgr Karolina Szpała

za pracę pt. Metalowe przedmioty z późnośredniowiecznych i nowożytnych pochówków (Strzelno. Lubiń, Toruń),

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

NOMINACJE

Pani mgr Anna Dębska

praca pt. Drewniane przedmioty codziennego użytku w gospodarstwie domowym z przełomu późnego średniowiecza i nowożytności w Gdańsku  (w świetle źródeł archeologicznych z ul. Panieńskiej 3a),

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK

Pani mgr Agata Dominik

praca pt. Rozplanowanie przestrzeni na środkowopaleolitycznych stanowiskach Polski i środkowych Niemiec,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

Pani mgr Agnieszka Hyckowska

praca pt. Późnośredniowieczne cmentarzysko przykościelne w Słaboszewie, gm. Dąbrowa, woj. kujawsko-pomorskie,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej

Pani mgr Magdalena Kalinowska

praca pt. Ceramika naczyniowa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Małych Radowisk, gm. Wąbrzeźno, stanowisko 28,

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki, prof. UMK

 

 


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011  przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

NAGRODA GŁÓWNA

Pani mgr Justyna Orłowska

za pracę pt. Rola surowców kostnych w kulturze magdaleńskiej na ziemiach polskich,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

WYRÓŻNIENIA

Pani mgr Emilia Brzuska

za pracę  pt. Nakrycia głowy z XVII–XIX wieku z badań archeologicznych w kościołach p.w. św. Mikołaja w Gniewie i św. Jana w Gdańsku,

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

Pani mgr Paulina Słupska

za pracę pt. Rola społeczna kobiet we wczesnośredniowiecznym ośrodku in Culmine na podstawie źródeł nekropolicznych,

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka

NOMINACJE

Pani mgr Kamila Brzoskowska

praca pt. Muzyka starożytnej Grecji. Studium archeologa,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Mielczarka

Pani mgr Joanna Figurska

praca pt. Koń w średniowiecznej kulturze mieszkańców dorzecza Wisły i Odry,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Daniela Makowieckiego, prof. UMK

Pani mgr Marta Kaczmarek

praca pt. Wyposażenie grobów ludności ugrupowań kulturowych młodszego cyklu naddunajskiego na ziemiach polskich,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Kukawki, prof. UMK

Pani mgr Agata Kowalska

praca pt. Osiedle i groby z początku epoki żelaza w Kałdusie, gm. Chełmno, stanowisko 4 (w świetle badań z lat 2000–2005),

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki, prof. UMK

Pan mgr Kacper Martyka

praca pt. Średniowieczna broń obuchowa z ziem Polski. Maczugi, buławy, kiścienie i cepy,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Koli

Pani mgr Marcela Szwonka

praca pt. Przedmioty metalowe ze stanowiska XXII w Elblągu (ul. Bednarska 10–16 i Stary Rynek 16–17),

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK

 

 


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

NAGRODA GŁÓWNA

Pani mgr Marta Linsztet

za pracę pt. Moneta w grobach na terenie państwa wczesnopiastowskiego

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka

WYRÓŻNIENIA

Pan mgr Michał Andrzejewski

za pracę pt. Rydwany w kulturze mykeńskiej,

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Mielczarka

Pan mgr Michał Gliszczyński

za pracę pt. Archeologiczne badania na polach bitew i pobojowiskach na przykładzie Pól Grunwaldzkich i miejsca bitwy pod Visby,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK

NOMINACJE

Pani mgr Katarzyna Błoch

praca pt. Średniowieczne klasztory w Trzemesznie i Strzelnie w świetle wybranych źródeł archeologicznych i pisanych,

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

Pani mgr Marta Józefecka

praca pt. Adaptacja środowiskowa w schyłkowym paleolicie na ziemiach polskich na wybranych przykładach,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

Pani mgr Agata Knitter

praca pt. Relikty osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 11 w Osieku nad Wisłą, gm. Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie,

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki, prof. UMK

Pani mgr Agata Żuchelkowska

praca pt. Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska nr 44 w Bajerzu, gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kukawki

 


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013  przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

NAGRODA GŁÓWNA

Pan mgr Łukasz Sarkowicz

za pracę pt. Impulsy środkowo-wschodnioeuropejskie (kultura amfor kulistych) a północno-zachodni Kaukaz na przełomie IV i III tys. BC

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kukawki

WYRÓŻNIENIA

Pani mgr Paulina Pytlak

za pracę pt. Domniemana późnośredniowieczna karczma w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie),

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

Pani mgr Martyna Wiejacka

za pracę pt. Szczątki ptaków drapieżnych w kontekstach archeologicznych z ziem polskich,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Daniela Makowieckiego, prof. UMK

NOMINACJE

Pani mgr Agnieszka Konopka

praca pt. Średniowieczna broń biała z Pomorza Zachodniego w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK

Pani mgr Aleksandra Żakowiecka

praca pt. Gliptyka w epoce dynastii julijsko-klaudyjskiej. Studium archeologa,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Mielczarka


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

NAGRODA GŁÓWNA

Pan mgr Mateusz Gwardecki

za pracę pt. Opis mentalny zabytku archeologicznego w kategoriach poręczności i metamorfozy,

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kukawki

WYRÓŻNIENIA

Pani mgr Katarzyna Macuda

za pracę pt. Krzyże i krucyfiksy z wybranych stanowisk archeologicznych,

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

Pani mgr Maria Grelowska

za pracę pt. Organizacja przestrzeni na wybranych stanowiskach środkowego paleolitu w środkowo-wschodniej Europie,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

Pan mgr Krzysztof Cackowski

za pracę pt. Problematyka zbroi typu płaty z obszaru Europy w świetle badań archeologicznych,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Marcina Wiewióry

NOMINACJE

Pani mgr Anna Roman

za pracę pt. Zwyczaje pogrzebowe w kontekście demonologii ludowej na przykładzie znalezisk z terenu Polski i Czech,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

NAGRODA GŁÓWNA

Pani mgr Natalia Stawarz

za pracę pt. Rola, funkcja i symbolika gotyckich budowli sakralnych na ziemi chełmińskiej na podstawie badań archeologicznych,

zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Grażyny K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

WYRÓŻNIENIA

Pani mgr Natalia Mazurewicz

za pracę pt. Archeologia w przestrzeni społecznej.

Wiedza o przeszłości w szkolnym programie nauczania – historia i teraźniejszość,

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki, prof. UMK

Pan mgr Albin Sokół

za pracę pt. Techniki produkcji przedmiotów z kości i poroża zaopatrzonych w ostrza, na przykładzie znalezisk grupy chełmińskiej kultury łużyckiej,

zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kukawki

NOMINACJE

Pan mgr Michał Dobrzycki

praca pt. Przedmioty zabezpieczające mienie w późnym średniowieczu z badań archeologicznych na terenie ziemi chełmińskiej,

zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK

Pani mgr Aleksandra Kulesz

praca pt. Wytwórczość skórzana w II poł. XIII w. w Elblągu na podstawie znalezisk z ul. Sukienniczej,

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Grupy, prof. UMK,

Pani mgr Katarzyna Młotkowska

praca pt. Budownictwo zrębowe na terenie Pomorza we wczesnym średniowieczu,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka

Pan mgr Paweł Wojciechowski

praca pt. Trzy stulecia instrumentów muzycznych. Aerofony wargowe i stroikowe z XIII, XIV i XV wieku odnalezione na terenie Europy,

zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Drążkowskiej