Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ćwiczenia terenowe

REGULAMIN ARCHEOLOGICZNYCH ĆWICZEŃ TERENOWYCH W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII UMK

pobierz i czytaj (714 KB)

Regulamin archeologicznych ćwiczeń terenowych, zwany dalej Regulaminem, uchwala Rada Instytutu Archeologii UMK

Postanowienia ogólne

 1. Archeologiczne ćwiczenia terenowe, zwane dalej Ćwiczeniami są zajęciami obowiązkowymi, stanowiącymi integralną część programu studiów.
 1. Zgodnie z programem studiów:
  • studentów studiów I stopnia (licencjackich) obowiązuje po 225 godzin po roku I i II;
  • studentów studiów II stopnia (magisterskich) obowiązuje 225 godzin po roku I .

Cele Ćwiczeń

 1. Cele ćwiczeń są wielorakie. Najważniejsze z nich to praktyczne zapoznanie studenta
  1. z organizacją ekspedycji terenowych,
  2. z problematyką badawczą związaną z badanym obiektem archeologicznym,
  3. ze stosowanymi metodami eksploracji i dokumentacji badań,
  4. z organizacją badań w terenie,
  5. z kompleksem źródeł archeologicznych pozyskanych w trakcie prac terenowych
 1. Cele realizowane są poprzez:
  1. aktywny udział studenta we wszelkich pracach wykonywanych w ekspedycji pod nadzorem prowadzącego Ćwiczenia,
  2. konsultacje problemów z prowadzącym Ćwiczenia,
  3. różne inne formy dydaktyczne przedsiębrane przez prowadzącego Ćwiczenia.

Organizacja Ćwiczeń

 1. Organizatorem Ćwiczeń jest Instytut Archeologii UMK, zwany dalej Instytutem. Jednostkami prowadzącymi Ćwiczenia są Zakłady. Osoby zatrudnione w Pracowniach mogą prowadzić Ćwiczenia pod warunkiem, że są one realizowane wspólnie z Zakładami.
 2. Ćwiczenia muszą być powiązane z działalnością naukową pracowników Instytutu, mieszczącą się w tematach statutowych.
 3. Dla odbycia Ćwiczeń wybierane są stanowiska umożliwiające realizację punktów 3 i 4 Regulaminu, zatwierdzane każdego roku przez Komisję Dydaktyczną.
 4. Na studiach I i II stopnia Ćwiczenia odbywają się w ekspedycjach Instytutu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji Dydaktycznej, na studiach II stopnia Ćwicze- nia mogą odbywać poza Instytutem.
 5. W ramach Ćwiczeń studenci otrzymują nieodpłatne zakwaterowanie.

Kryteria skierowań

 1. Przydział miejsca odbywania Ćwiczeń uzależniony jest od programów badawczych Instytu-
 2. Jest on każdorazowo zgodny z innymi punktami regulaminu.
 3. Student w terminie ustalonym przez Instytut może zgłaszać u koordynatora Ćwiczeń swoje propozycje odnośnie do terminu i miejsca odbycia ćwiczeń czy chronologii lub charakteru badanego obiektu. O ile propozycje te są zgodne z innymi punktami Regulaminu, Instytut w miarę możliwości je uwzględni.
 4. Przydziału miejsca odbywania Ćwiczeń dokonuje Komisja Dydaktyczna po przeanalizowaniu zapotrzebowań poszczególnych ekspedycji i po konsultacji z ich kierownikami.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca i terminu odbycia Ćwiczeń  muszą być  uzgodnione z prowadzącymi Ćwiczenia i Komisją Dydaktyczną.
 6. Student ma prawo do odbywania każdych Ćwiczeń na innym stanowisku archeologicznym.
 7. Listy skierowań na Ćwiczenia są przygotowane przez koordynatora Ćwiczeń najpóźniej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych, zgodnie z ustalonym przez Rektora harmonogramem danego roku akademickiego.

Kryteria zaliczeń

 1. Student zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie badań dziennika Ćwiczeń, który po- świadczony winien być przez prowadzącego Ćwiczenia. Zapisy w dzienniku zawierać winny przede wszystkim informacje o toku prac badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonywanych przez studenta, zgodnie z celami Ćwiczeń. Ponadto mogą się tam znaleźć wszelkie informacje i uwagi związane z przebiegiem Ćwiczeń, które student uzna za ważne.
 2. Ćwiczenia zalicza prowadzący na podstawie oceny pracy i zachowania studenta podczas Ćwiczeń, może on wymagać od studenta ustnego wykazania się znajomością problematyki podanej w p. 3 Regulaminu.
 3. Poświadczenie dziennika Ćwiczeń oraz zaliczenie w indeksie student winien otrzymać ostatniego dnia Ćwiczeń. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem.
 4. W uzasadnionych przypadkach (np. nieuzasadnione uchylanie się od prac w ekspedycji, na- ruszanie obowiązującej dyscypliny) student może być wydalony z Ćwiczeń. Wydalenie jest równoznaczne z odmową zaliczenia Ćwiczeń.
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 18 student ma prawo odwołania zgodnie z Regulaminem Studiów.
 6. Student biorący udział w ekspedycji niezgodnej ze skierowaniem, posiadający potwierdzony dziennik Ćwiczeń nie może ubiegać się o uznanie tych faktów jako podstawy zaliczenia Ćwiczeń.
 7. Zaliczenie Ćwiczeń jest jednym z warunków zaliczenia roku.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku usprawiedliwionej niemożności odbycia Ćwiczeń w terminie i miejscu zgod- nym ze skierowaniem, student zobowiązany jest powiadomić jest o tym niezwłocznie koordynatora.
 2. W przypadkach szczególnych, nie objętych regulaminem rozstrzyga Dyrektor Instytutu.
 3. Zmian w Regulaminie dokonuje Rada Instytutu na wniosek swoich członków.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rada Instytutu Archeologii na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziła powyższy Regulamin.


Archiwalna oferta ćwiczeń terenowych: