Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Wykłady ogólnowydziałowe

Przypominamy studentom o możliwości wyboru zajęć również z grupy wykładów ogólnowydziałowych.

Lista oferowanych w tym semestrze letnim 2023/24 wykładów na stronie wydziałowej WNH.

Zapraszamy.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+

Do 15 marca 2024 r. trwa na Wydziale Nauk Historycznych rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku 2024/25 (cały rok akademicki, semestr zimowy, semestr letni). 

więcej informacji

Ogłoszenia na semestr letni 2023/24

Rejestracja w systemie USOS na zajęcia z letniego semestru roku akademickiego 2023/2024 dla studentów archeologii odbędzie się w dniach 7.02.24 (od godz. 8.00) – 29.02.24 (do godz. 17.00). W przypadku problemów proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl).

 

Plan zajęć na letni semestr znajduje się w systemie USOS oraz na stronie internetowej Instytutu Archeologii.

 

II ROK
STUDIA I STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi w letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024 należy zrealizować po 90 godzin zajęć (=2 x 8 punktów ECTS) z wybranych dwóch rodzajów modułów (A i B) – kulturowo-chronologicznego i tematycznego.

Zapisy w systemie USOS na zajęcia z modułów do wyboru – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

Zasady zapisów na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego określa Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

III ROK
STUDIA I STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami licencjackimi w semestrze letnim roku akademickim 2023/2024 należy zrealizować 60 godzin zajęć (=4 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich (30 godzin=2 punkty ECTS)
i ogólnowydziałowych (pozakierunkowych; 30 godzin=2 punkty ECTS) oraz pozostałe zajęcia z do wyboru: kontynuacja modułu tematycznego (B), realizacja jednego, nowego modułu chronologicznego (A; 90 godzin=8 punktów ECTS) – zgodnie w wcześniejszą deklaracją.

 

I ROK
STUDIA II STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami magisterskimi w letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024 należy zrealizować zajęcia z modułu do wyboru (kontynuacja z zimowego semestru; 90 godzin=9 punktów ECTS) oraz 30 godzin zajęć z języka obcego nowożytnego (=3 punkty ECTS). Zasady zapisów na lektoraty języków obcych określa Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych.

 

II ROK
STUDIA II STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami magisterskimi w letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024 należy zrealizować zajęcia z modułu do wyboru (kontynuacja z zimowego semestru; 90 godzin=9 punktów ECTS).

Objazd naukowy

W dniu 12 stycznia 2024 roku w ramach zajęć z przedmiotów Słowiańszczyzna plemienna i Archeologia wczesnych państw grupa studentów studiów licencjackich uczestniczyła objeździe naukowym. Celem wyjazdu było obejrzenie kilku najbardziej interesujących obiektów łączonych z okresem wczesnego średniowiecza, między innymi zawitano na obiekty w Gronowie, Jedwabnie i Napolu. Dotarliśmy również na zamek w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie zwiedziliśmy prezentowaną w tym miejscu wystawę poświęconą badaniom wykopaliskowym w Kałdusie.

 

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 8. Powiat inowrocławski

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza sfinalizowali dwuletni projekt „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” realizowanym w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”. Efektem końcowym jest publikacja pt. „Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 8. Powiat inowrocławski” przygotowana przy współudziale pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Nowa publikacja

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Papowie Biskupim, pow. chełmiński, pokazują że w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza funkcjonował tam ważny ośrodek rytualno-obrzędowy dla wielu pokoleń lokalnej społeczności kultury łużyckiej.

Więcej o odkryciach w Papowie Biskupim: https://doi.org/10.15184/aqy.2023.198

@IDUB UMK | @Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | @Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | @Instytut Archeologii i Etnologii PAN | @Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim | @Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu | @Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu | @Kujawsko Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii

#kultura łużycka #epoka brązu #epoka żelaza #metal

Nowa publikacja w ARCHEOMETRY

Local or imported? The origin of the raw material used in manufacturing bricks from castles of the Teutonic knights in north-central Poland and their significance to our understanding of medieval construction techniques
 
Zespołu badań osadniczych i Katedry Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

https://doi.org/10.1111/arcm.12925
 
W artykule przedstawiono wyniki badań cegieł pochodzących ze średniowiecznych zamków w północno-środkowej Polsce. Cegły pochodziły z najstarszych zachowanych do dziś części zamków lub z zamków niezachowanych, ale przebadanych  w trakcie badań archeologicznych. Uzyskane dane pozwoliły na identyfikację materiałów budowlanych o podobnych właściwościach materiałowych i technicznych, które można powiązać z różnymi fazami zamków. 

Mistrzowska popularyzacja

Cmentarzysko w Pniu, badane przez pracowników Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, wygrało w plebiscycie "Archeologiczne sensacje 2023 r." w kategorii najskuteczniej popularyzowane badania 2023 r. Kapituła konkursu doceniła też inne badania, w których uczestniczyli archeolodzy z UMK.

więcej informacji

Archiwum