Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

OŚWIADCZENIE

Z uwagi na medialne wypowiedzi pana mgr. Mariusza Ciszaka dezinformujące opinię publiczną i godzące w dobre imię Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oświadczamy:

 

  1. Instytut Archeologii UMK nie jest konkurencją dla prywatnych firm działających w Toruniu. Jego podstawową działalnością jest dydaktyka oraz badania naukowe prowadzone w ramach różnych projektów badawczych na terenie kraju i za granicą. Ostatnie badania szeroko zakresowe w Toruniu, związane z planowanymi inwestycjami miasta, Instytut Archeologii UMK przeprowadził w latach 2005–2006 na stanowisku 114 przy Wałach gen. Sikorskiego pod kierunkiem dr. Ryszarda Kaźmierczaka i w 2013 roku na terenie Jordanek pod kierunkiem dr. Jacka Bojarskiego. Pierwszą od wielu lat podjętą inicjatywą było bezskuteczne ubieganie się – wraz z Muzeum Okręgowym w Toruniu – o prowadzenie badań wykopaliskowych przy rewitalizacji Bulwarów Filadelfijskich.
  2. Zlecenie Instytutowi Archeologii UMK przez Gminę Miasta Toruń wykonania ekspertyzy archeologicznej dotyczącej przeprowadzonych w strefie kompleksu sakralnego Ducha Świętego prac wykopaliskowych stworzyło w ubiegłym roku możliwość realizacji uzupełniających badań sondażowych i sformułowania ostatecznego wniosku odnośnie do potrzeby dalszych interdyscyplinarnych badań w tym miejscu. Podpisanie w marcu br. porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Toruń a Rektorem UMK w sprawie współpracy w zakresie badań naukowych nad przeszłością Torunia dało możliwość docelowej dotacji Gminy Miasta Toruń na dalsze badania kompleksu Ducha Świętego.
  3. Zarzut sformułowany pod kątem Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia działającego przy UMK, że nie wypracował dotąd wytycznych dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu jest całkowicie niedorzeczny. Standardy takie zostały opublikowane przez Generalnego Konserwatora Zabytków w Kurierze Konserwatorskim w 2020 roku i powinny być stosowanie w trakcie realizacji wszelkich form badań archeologicznych.
  4. Nieprawdziwy jest zarzut, że Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia nie wykazywał się żadną inicjatywą badawczą na terenie miasta. W ramach jego działalności realizowany był grant badawczy NCN pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego, w ramach którego stworzono bazę danych dotyczącą wszystkich badań i nadzorów na terenie Starego Miasta. Natomiast prace terenowe, poza badaniami przy kościele św. Jakuba, w ostatniej dekadzie prowadziły głównie dominujące na rynku toruńskim firmy prywatne. Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia został formalnie rozwiązany w 2019 roku w związku z restrukturyzacją Uczelni po wejściu w życie Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W nowej formule organizacyjnej został on powołany 1 czerwca 2024 roku przez Rektora UMK w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia w ramach Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności.
  5. Na prośbę Prezydenta Pawła Gulewskiego Instytut Archeologii UMK podjął się opracowania eksperckiej opinii na temat dotychczasowych wyników badań prowadzonych w strefie kwartału św. Wawrzyńca oraz trybu i realizacji prowadzonych w tym miejscu prac przy okazji budowy ciepłociągu do budynku ECFC. Dezinformacją jest, że zadanie to zlecono jakimkolwiek osobom fizycznym zatrudnionym przez UMK. Opracowanie takie jest w trakcie przygotowania, a główne jego tezy zawarte zostały w piśmie do WKZ z 1 lipca 2024 roku.
  6. Nieprawdą jest, że niedawno przeprowadzone badania georadarowe (21.06.2024) w rejonie kościoła św. Krzyża prowadził Instytut Archeologii UMK, który jedynie je rekomendował. Zostały one zlecone przez Urząd Miasta Torunia wyspecjalizowanej w tym zakresie pracowni w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ich wyniki zostały zaprezentowane już kilka dni po badaniach terenowych na spotkaniu roboczym w PGE z udziałem WKZ (25.06.2024). Przekazana została wówczas informacja, że wykonawca tych prac ze względów technicznych otrzymał obraz georadarowy jedynie do głębokości 1,5 metra. W związku z czym nie mają one takiego znaczenia jak oczekiwano. Opracowanie w/w badań powinno zostać przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Gminę Miasta Toruń. Akcentowanie ich znaczenia w sprawie oceny zachowania reliktów kościoła, wobec fizycznego odkrycia murów będących w kolizji z planowanym ciepłociągiem, jest tematem zastępczym.
  7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ma obowiązku współpracy z archeologicznymi firmami prywatnymi, natomiast wielokrotnie nawiązywał współpracę z podmiotami rzetelnymi, szanującymi standardy badań archeologicznych i etykę zawodową. Oficjalna współpraca z firmą pana mgr. M. Ciszaka nie została podjęta pomimo wcześniejszej deklaracji Instytutu Archeologii przyjęcia do konserwacji elementów drewnianych chłodni odkrytych przez tą firmę w trakcie badań przy budowie ECFC. Pan mgr M. Ciszak przekazał je do siedziby Instytutu Archeologii UMK pięć miesięcy temu, zapewniając, że niezwłocznie dostarczone zostanie oficjalne zlecenie na tę usługę. Do dzisiaj Instytut Archeologii UMK nie otrzymał zlecenia na te prace, a wszelkie próby kontaktu z Panem mgr. M. Ciszakiem w tej sprawie pozostawały bezskuteczne.
  8. Instytut Archeologii UMK jest otwarty na współpracę ze wszystkimi, którym bliska jest idea realnej ochrony dziedzictwa archeologicznego naszego miasta a nie chęć podążania na skróty w imię doraźnych interesów. Postrzegamy to w kategoriach misji społecznej, służącej budowaniu wspólnej odpowiedzialności za relikty przeszłości będące pozostałością kultury wielu pokoleń torunian.

Dyrektor Instytutu Archeologii UMK

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Zaproszenie do publikowania

Szanowni Państwo, Autorki i Autorzy artykułów naukowych.

Redakcja Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia zaprasza do zgłaszania swoich autorskich i współautorskich opracowań do kolejnego 40 tomu naszego rocznika. Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów to 31 maj br. Dotychczasowe tomy są dostępne na Akademickiej Platformie Czasopism UMK. Tam można zapoznać się z wymogami w zakresie przygotowania tekstów, ilustracji czy zestawienia bibliografii. Niemniej jednak, w razie zapytań i wątpliwości służymy pomocą pod adresem: gomar@umk.pl

UCASIN "Program badań interdyscyplinarnych kompleksu sakralnego Ducha św. w Toruniu"

Szanowni Państwo,

w związku z burzliwymi dyskusjami toczącymi się nad problematyką badań dziedzictwa archeologicznego Naszego Miasta, UCASIN na tej stronie będzie publikował wszelkie informacje o realizowanych w ramach Zespołu projektach.

Jako pierwszy przedstawiamy kompleksowy "Program badań interdyscyplinarnych kompleksu sakralnego Ducha św. w Toruniu (stanowisko 636) (dz. Nr 55/4, 56, 58/1, 58/2, 87/1, 87/2, 89, 92/1, 92/3, obręb 14; AZP 40-43)" przygotowany przez: prof. dra hab. Wojciecha Chudziaka, dra Ryszarda Kaźmierczaka, dra hab. Jacka Bojarskiego, który został zatwierdzony dnia 9 lipca 2024 roku.
Zapraszamy do lektury.

Zmarła prof. Teresa Dunin-Karwicka

2 czerwca 2024 roku zmarła prof. Teresa Dunin-Karwicka, etnografka i etnolożka, emerytowana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletnia pracowniczka i kierowniczka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (Wydział Nauk Historycznych, od  2019 r. Wydział Humanistyczny). Była wnikliwą uczoną, cenioną dydaktyczką i wychowawczynią studentów. Miała 93 lata.

więcej informacji

Badania w bydgoskim Wyszogrodzie

Kończymy 1. etap badań wykopaliskowych (ratowniczych) na terenie średniowiecznego Wyszogrodu (Fordon – dzielnica Bydgoszczy). Badania te realizowane są w ramach umowy podpisanej w 2020 roku między UMK a Spółką JAKON z Tarnowa Podgórnego, dotyczącej wykonania stałego nadzoru i badań archeologicznych wyprzedzających budowę osiedla mieszkaniowego „Nowy Wyszogród”. Prowadzą je pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Jacek Bojarski oraz Marcin Weinkauf z pomocą studentów Instytutu (fot. 1, 2). W poprzednich sezonach udało się przebadać pozostałości zabudowy mieszkalnej rozciągającej się na północnym przedpolu dawnego grodu oraz odsłonić fragment wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego (fot. 3, 4). Obecnie trwają badania w północno-wschodniej partii stanowiska, gdzie został odsłonięty zespół piecowisk (fot. 5) oraz pozostałości dużego budynku mieszkalnego z gankiem (fot. 6). Najwięcej zaangażowania i pracy wymagała eksploracja zagłębionej w ziemię partii budynku (piwnicy; fot. 7) pochodzącego z XIII wieku. Z budynkiem tym były powiązane piece kotlinkowe do wytopu (fot. 8, 9).

JB

„Wyrusz w podróż w czasie, odwiedzając wioskę festiwalową przy Instytucie Archeologii...”

Tak studenci z Koła Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej oraz Międzywydziałowego Koła Archeologii Starożytności zapraszali na wydarzenie edukacyjne, które odbyło się 22.04.2024 w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki na terenie Instytutu Archeologii UMK. Zdjęcia pokazują, że wszyscy bawili się świetnie!

"Wampirka" z ludzką twarzą

Oscar Nilsson, pochodzący ze Szwecji rzeźbiarz i archeolog zrekonstruuje twarz tzw. wampirki. Jej szkielet z trójkątną kłódką na palcu u nogi i sierpem przy szyi odkryli w 2022 r. archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w czasie badań w Pniu koło Dąbrowy Chełmińskiej.

więcej informacji

Porozumienie dotyczące prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad przeszłością Torunia

8 marca 2024 r. zostało podpisane porozumienie między Gminą Miasta Toruń a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika dotyczące prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad przeszłością Torunia. Porozumienie w imieniu Gminy Miasta Toruń podpisał prezydent Michał Zaleski, w imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor ds. nauki. Fot. Paula Gałązka

https://www.torun.pl/pl/podpisanie-porozumienia-miedzy-gmt-umk-o-wspolpracy-przy-badaniach-naukowych-nad-przeszloscia

Mistrzowska popularyzacja

Cmentarzysko w Pniu, badane przez pracowników Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, wygrało w plebiscycie "Archeologiczne sensacje 2023 r." w kategorii najskuteczniej popularyzowane badania 2023 r. Kapituła konkursu doceniła też inne badania, w których uczestniczyli archeolodzy z UMK.

więcej informacji

Archiwum