Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Sesja zdalna

W zawiązku z listem JM Rektora informuję, że zmianie ulega tryb przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej ze stacjonarnego na zdalny. Co oznacza, że wszystkie zaplanowane na ten semestr egzaminy odbyć się powinny w formie zdalnej.

W pierwszym tygodniu semestru letniego (od 21 do 27 lutego) także wszystkie zajęcia i wykłady będą odbywać się zdalnie. Powrót do zajęć stacjonarnych zaplanowany jest na 28 lutego, jednak jest on uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej.

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

więcej informacji

Wybór modułów kształcenia

II ROK

STUDIA I STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi w letnim semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować po 90 godzin zajęć (=2 x 8 punktów ECTS) z wybranych dwóch rodzajów modułów (A i B) – kulturowo-chronologicznego i tematycznego. Każdy moduł kulturowo-chronologiczny (z zakresu archeologii prahistorycznej, archeologii antycznej i archeologii historycznej) ma 90 godzin, wybierany jest co semestr – od czwartego do szóstego włącznie. Każdy moduł tematyczny (z zakresu archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii środowiskowej i konserwacji zabytków archeologicznych) ma 270 godzin i realizowanych jest przez trzy semestry – od czwartego do szóstego włącznie.

Moduł zajęć do wyboru – chronologiczne; rok akademicki 2021/2022

Semestr letni

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I (A)
Archeologia prahistoryczna – Dylematy współczesnej
archeologii

Wybrane problemy interpretacyjne współczesnej archeologii (WPIWA)

Archeologia wobec dylematów współczesności (AWDS)

Czas i przestrzeń w interpretacjach badaczy epok metali (CPIBEM)

MK II (A)
Archeologia antyczna – Cywilizacja śródziemnomorska:

Grecja i Rzym

Kultura starożytnej Grecji (KSG)

Rzym i Barbaricum (RiB)

Pieniądz i gospodarka w świecie starożytnym (PGŚS)

MK III (A)
Archeologia historyczna – Archeologia Słowiańszczyzny
wczesnośredniowiecznej

Słowiańszczyzna plemienna (SP)

Archeologia wczesnych państw (AWP)

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 38 71, 56 611 39 88; e-mail:

also@umk.pl) – od 20 do 26 stycznia 2022 roku.

III ROK
STUDIA I STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami licencjackimi w semestrze letnim roku akademickim 2021/2022 należy zrealizować 60 godzin zajęć (=4 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich (30 godzin=2 punkty ECTS) i ogólnowydziałowych (pozakierunkowych; 30 godzin= 2 punkty ECTS) oraz pozostałe zajęcia z do wyboru: kontynuacja modułu tematycznego (B), realizacja jednego, nowego modułu chronologicznego (A; 90 godzin=8 punktów ECTS).

 

Moduł zajęć do wyboru – chronologiczne; rok akademicki 2021/2022

Semestr letni

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I (A)
Archeologia prahistoryczna – Dylematy współczesnej archeologii

Wybrane problemy interpretacyjne współczesnej archeologii (WPIWA)

Archeologia wobec dylematów współczesności (AWDS)

Czas i przestrzeń w interpretacjach badaczy epok metali (CPIBEM)

MK II (A)
Archeologia antyczna – Cywilizacja śródziemnomorska:

Grecja i Rzym

Kultura starożytnej Grecji (KSG)

Rzym i Barbaricum (RiB)

Pieniądz i gospodarka w świecie starożytnym (PGŚS)

MK III (A)
Archeologia historyczna – Archeologia Słowiańszczyzny
wczesnośredniowiecznej

Słowiańszczyzna plemienna (SP)

Archeologia wczesnych państw (AWP)

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 38 71, 56 611 39 88; e-mail: also@umk.pl) – od 20 do 26 stycznia 2022 roku.

Moduły zajęć do wyboru – tematyczne (kontynuacja); rok akademicki 2021/2022

 

Semestr letni

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK IV (B)
Archeologia architektury

Archeologia architektury średniowiecza (AAS)

Architektura zakonów rycerskich (AZR)

Zespoły architektoniczne. Źródła i interpretacje (ZAZI)

Wprowadzenie do średniowiecznego garncarstwa (WSG)

MK V (B)
Archeologia podwodna

Archeologia podwodna strefy śródlądowej Europy (APSSE)

Morska archeologia historyczna (MAH)

Zarządzanie projektami w archeologii podwodnej (ZPAP)

MK VI (B)
Archeologia środowiskowa

Biologia populacji pradziejowych i wczesnośredniowiecznych (BPPWS)

Kultura i środowisko u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza (KSSSPS)

Kultura i przyroda w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych (KPSCN)

MK VII (B)
Konserwacja zabytków archeologicznych (kontynuacja)

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych – pracownia (KZCK)

Konserwacja zabytków metalowych – pracownia (KZM)

 

Ogłoszenie Dziekana WNH

W związku z wprowadzoną dzisiaj zmianą Zarządzenia Nr 3 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  oraz na wniosek Wydziałwej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
konsultacje (dyżury) pracowników odbywają się na terenie Uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem JM Rektora.

https://portal.umk.pl/pl/article/zmiany-w-organizacji-ksztalcenia

Archaeologia Historica Polona TOM 28

Na Akademickiej Platformie Czasopism ukazał się najnowszy tom Archaeologia Historica Polona (28). Zapraszamy do lektury.

Link: https://apcz.umk.pl/AHP/issue/view/2189

Zajęcia zdalne od 11.12.2021 do 09.01.2022

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w okresie od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań, także na naszym Uniwersytecie ponawiamy prośbę o przestrzeganie dystansu społecznego, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i częstego wietrzenia pomieszczeń. 

https://www.umk.pl/koronawirus/organizacja-zajec-dydaktycznych-oraz-dzialalnosc-naukowa/

Akademickie Koło Badań Podwodnych organizuje świąteczną zbiórkę dla Schronisko Dla Zwierząt Toruń

Akademickie Koło Badań Podwodnych organizuje świąteczną zbiórkę dla Schronisko Dla Zwierząt Toruń.

Wszystkie rzeczy można zostawić w przeznaczonych do tego miejscach w Instytucie Archeologii lub kontaktować się bezpośrednio z kołem 572-656-004 (Szymon) lub przez wiadomość prywatną na naszej stronie. Za każdą udzieloną pomoc bardzo dziękujemy w imieniu każdego zwierzaka znajdującego się w gorszej chwili swojego życia. Jeśli chcesz zaadoptować towarzysza swojego życia odwiedź Schronisko lub stronę internetową. Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt!

             

Objazd naukowy jaskiń Doliny Dolnej Wisły

Grupa studentów pod kierunkiem dr M. Sudoł-Procyk i dr Ł. Czyżewskiego, w ramach zajęć z archeologii jaskiń, w ostatni poniedziałek (15.11) wzięła udział w objeździe naukowym po jaskiniach Doliny Dolnej Wisły. Zwiedzili uroczą Jaskinię Bajka, jaskinie w malowniczym Parowie Cieleszyńskim oraz grudziądzkie jaskinie pod Wierzbą i Klonową. Na miejscu studenci wygłosili przygotowane wcześniej referaty i wysłuchali krótkich wykładów prowadzących na temat historii tworzenia się jaskiń, flory i fauny oraz mikroklimatu jaskiniowego.
Wszystko to w pięknej jesiennej aurze!

Objazd naukowy dla studentów archeologii

Akademickie Koła Badań Podwodnych w dniach 23-24.11.2021 zorganizowało objazd naukowy dla studentów lat 1-3 studiów licencjackich archeologii. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 4 muzea: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z noclegiem w Domu Muzealnika w Biskupinie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=FFQ0aIcJnGY

 

Wystawa „Prawdziwie morskie - Dzieje Ziemi Puckiej”

W Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku została otwarta nowa wystawa „Prawdziwie morskie - Dzieje Ziemi Puckiej”. W wystawie wykorzystano wyniki badań projektu Virtual Arch – Visualize to Valorize, kierowanego przez dr hab. Andrzeja Pydyna, prof. UMK. Badania skupiały się na odtworzeniu wyglądu zalanego portu położonego w Zatoce Puckiej.

Szczegóły dotyczące wystawy można znaleźć na stronie muzeum: https://muzeumpuck.pl/2021/11/12/wystawa-stala-prawdziwie-morskie-dzieje-ziemi-puckiej-w-kamienicy-mieszczanskiej/?fbclid=IwAR20HfzivxjpLzhjEvCi6aQ67XVRBEjkhtNENIDfiarENrfywrdfbTAXAHc

Najlepsza absolwentka i student Wydziału Nauk Historycznych

W tym roku nagrodę jako najlepsza absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymała Pani Dominika Szczupak.

Pani Dominika Szczupak studia magisterskie na kierunku archeologia realizowała w latach 2019 – 2021. W dniu 29 czerwca 2021 r. obroniła pracę magisterską pt. „Higiena i zdrowie na zamkach w państwie krzyżackim w Prusach (XIII – XV w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych”, przygotowaną pod opieką naukową dr. hab. Marcina Wiewióry, prof. UMK. Od października bieżącego roku kontynuuję studia z zakresu archeologii w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” UMK.

Zainteresowania badawcze Pani Dominiki dotyczą budownictwa i kultury materialnej na obszarze państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w okresie średniowiecza.

 

 

 

Hubert Binnebesel

Nagrodę jako najlepszy student Wydziału Nauk Historycznych UMK w roku akademickim 2020/2021 otrzymał Pan Hubert Binnebesel.

Pan Hubert Brunon Binnebesel jest studentem I roku studiów magisterskich na kierunku archeologia. W dniu 11 września 2020 roku obronił pracę licencjacką pt. „Kopalnia krzemienia w Porębie Dzerżnej (woj. małopolskie), na tle górnictwa w epoce kamienia na ziemiach polskich”, przygotowaną pod opieką naukową prof. dr hab. Krzysztofa Cyrka.

Pan Hubert Binnebesel czynnie uczestniczył jako samodzielny autor lub współautor referatu w dwóch konferencjach: studencko-doktoranckiej konferencji „Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Varia” oraz międzynarodowej konferencji „Przeszłość ma przyszłość/The past has a future” organizowanej przez Wydział Archeologii UW.

Swoje zainteresowania w zakresie górnictwa pradziejowego student pogłębił podczas praktyk  terenowych w prahistorycznej kopalni krzemienia w Spienne w Belgii (Agence wallonne du Patrimoine), wyjazd w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.  

Monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński

Informujemy, że w końcu zeszłego roku ukazała się wieloautorska monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński. Jest to efekt wspólnego projektu badawczego i wydawniczego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Instytutu Archeologii UMK. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym wykonawcą było wspomniane Muzeum, zaś nasz Instytut był współorganizatorem projektu. Publikowane znalezisko składa się z wielu wyjątkowo cennych pod względem naukowym brązowych i żelaznych ozdób, elementów broni i wyposażenia jeździeckiego. Jest łączone z aktywnością ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza. Warto podkreślić, że pozostaje szczególnie cenne dla interpretacji przyczyn zaistnienia szczególnego typu osadnictwa związanego ze wznoszeniem grodów typu biskupińskiego.  

Newsletter Experimental Archaeology NCU

Już prawie od dwóch lat pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wydają kwartalny Newsletter na temat badań z zakresu archeologii doświadczalnej prowadzonych w naszym ośrodku.
‼️WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ JEGO NOWY NUMER‼️, w którym zamieszczono sześć krótkich artykułów relacjonujących dawne i nowsze prace doświadczalne, odnoszące się do: produkcji i trwałości prehistorycznych barwników, funkcji specyficznych narzędzi kościanych pochodzących ze stanowiska obronnego w Bruszczewie (Epoka Brązu), prehistorycznych technik przędzenia wełny, średniowiecznych technik produkcji bełtów do kuszy oraz mającym na celu rekonstrukcje procesu produkcji nowożytnych szklanych pucharków dzwonowatych. Dodatkowo w Newsletterze można znaleźć krótki artykuł na temat zajęć z archeologii doświadczalnej odbywających się w naszym Instytucie.


Newsletter można odnaleźć pod następującymi linkami:
https://www.researchgate.net/.../344235751_Experimental...
https://www.academia.edu/.../Experimental_Archaeology_in...
Gorąco zapraszamy do lektury!

Archiwum