Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Program studiów doktoranckich

  • Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu
  • Nazwa studiów doktoranckich: Studia Doktoranckie w Zakresie Archeologii
  • Umiejscowienie studiów:
    • obszar wiedzy: Nauki humanistyczne
    • dziedzina nauki/sztuki: Nauki humanistyczne
    • dyscyplina nauki/artystyczna: Archeologia

Program studiów trzeciego stopnia w semestrze 2012–2013

Program studiów trzeciego stopnia w semestrze 2014–2015


Wiedza

Absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Archeologii zna na poziomie zaawansowanym terminologię nauk humanistycznych, posiada zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia badawcze w wybranych obszarach nauk humanistycznych i dyscyplin współpracujących, posiada zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej, ma zaawansowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmujących wybrane obszary nauk humanistycznych i archeologii oraz posiada podstawową wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza.

Ponadto posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności znaczeń, ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych kanałach i technikach komunikacyjnych oraz zna na i rozumie metody dydaktyczne w zakresie archeologii

Umiejętności

Absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Archeologii posiada rozwinięte umiejętności podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym, potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców, posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania wyników prac badawczych i tworzenia różnych typów publikacji naukowych, posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych kompetencji oraz formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych w zakresie archeologii, nauk humanistycznych i nauk współpracujących w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie oraz umiejętność prezentacji tekstów krytycznych w różnych formach i różnych mediach.

Posiada także umiejętności kierowania pracą zespołu oraz świadomość odpowiedzialności za działanie własne i innych, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz inicjuje i kieruje działaniami na rzecz jego zachowania. Potrafi dodatkowo sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego oraz porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk humanistycznych.

Posiada ponadto zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii archeologii

Kompetencje społeczne

Absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Archeologii ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego oraz istotności jego wkładu w rozwój nauki, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej.

Ponadto ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej rozwój i znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy