Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Archaeologia Historica Polona

Czasopismo punktowane: MNiSW, lista B, 100 pkt

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Pierwszy tom Archaeologia Historica Polona ukazał się w 1995 roku jako seria wydawnicza Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, powołanego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tej formie, do 2009 roku wydano 18 różnotematycznych tomów obejmujących jednoautorskie monografie oraz prace zbiorowe, będące pokłosiem cyklicznych konferencji naukowych organizowanych przez Centrum. W 2011 roku, na bazie serii, powołano czasopismo o takim samym tytule, które jest jej bezpośrednią kontynuacją, a jego numeracja nawiązuje do ostatniego numeru serii.

Czasopismo jest jedynym tego rodzaju periodykiem w Polsce, którego zawartość tematyczna dotyczy wyłącznie archeologii historycznej, rozumianej jako dyscypliny badawczej obejmującej poznanie metodami archeologicznymi czasów naświetlonych przekazami pisanymi, począwszy od młodszych faz wczesnego średniowiecza, poprzez okres późnego średniowiecza, nowożytność i czasy współczesne, aż do XX wieku włącznie. Poszczególne tomy były w znacznej mierze monotematyczne, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu kultury, gospodarki, osadnictwa, miast, kontaktów handlowych itp. Obecna formuła periodyku jest bardziej elastyczna i przyjmowane są artykuły o zróżnicowanej problematyce obejmującej zagadnienia z zakresu archeologii krajobrazu i środowiska, archeologii przemysłu, archeologii funeralnej czy archeologii podwodnej. Na łamach Archaeologia Historica Polona prezentowane są również rezultaty współpracy interdyscyplinarnej z historykami, historykami sztuki, historykami architektury, antropologami fizycznymi i kulturowymi, przedstawicielami nauk przyrodniczych, ścisłych i geoinformacyjnych.

Prezentowane publikacje autorstwa polskich i zagranicznych badaczy nie dotyczą jedynie terenów znajdujących się w granicach historycznych państwa polskiego. Przyjmowane są również artykułu polskich badaczy prowadzących badania na obszarach wykraczających poza tak zdefiniowane terytorium, mieszczące się z zakresie tzw. archeologii historycznej.

Archaeologia Historica Polona jest czasopismem recenzowanym, oprócz redaktora naczelnego posiada Radę Naukową, w skład której wchodzą doświadczeni specjaliści, badacze średniowiecza i nowożytności.

Czasopismo jest dostępne na Akademickiej Platformie Czasopism APCz  http://www.ahp.archeologia.umk.pl