Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów wyższych roczników archeologii na rok akademicki 2021/22

Aktualne plany zajęć dostępne w zakładce Student.

 

STUDENCI ARCHEOLOGII.
I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia  w systemie USOS odbędzie się w dniach 22.09.21 (od godz. 900) – 15.10.21 (do godz. 18.00).
W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

II ROK STUDIA I STOPNIA

Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na  stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 

III ROK STUDIA I STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickim 2020/2021 należy zrealizować zajęcia w ramach dwóch modułów: A (90 godzin=8 punktów ECTS; wykaz proponowanych modułów dołączony do planu zajęć) i B (kontynuacja zajęć z modułu konserwacja zabytków archeologicznych) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnowydziałowych (realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych).
  Termin zapisów na wykłady ogólnowydziałowe – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 2. Studenci III roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium licencjackiego.
  W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr Magdalena Sudoł, dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.
  Zapisy na seminaria – od 27.09.21 do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, , pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

I ROK STUDIA II STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze (wykaz modułów poniżej) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich lub ogólnowydziałowych, realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych (termin zapisów – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu). 
  Zapisy na moduły zajęć do wyboru – do 28 września br.; mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, p. 3, tel. 56 611 39 71.

 2. Studenci I roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium magisterskiego. W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK. 
  Zapisy na seminaria – do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

 

II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze oraz jeden moduł 90-godzinny (wykaz modułów w dalszej części wiadomości).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Moduł I (180 godzin): „Łowcy-zbieracze oraz rolnicy epoki kamienia i wczesnej epoki brązu”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Archeologia jaskiń

konwersatorium

30

3

dr Magdalena Sudoł-Procyk

Strategie adaptacji człowieka do środowiska w plejstocenie i na początku holocenu

konwersatorium

30

3

dr Magdalena Sudoł-Procyk

Neolit Niżu Środkowoeuropejskiego

konwersatorium

30

3

prof. dr hab. Stanisław Kukawka

Górnictwo, dystrybucja i użytkowanie surowców krzemiennych w pradziejach

konwersatorium

30

3

prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka

Problematyka społeczna w badaniach neolitu i początku epoki brązu

konwersatorium

30

3

dr Kamil Adamczak

Mezolit na Niżu Polskim.

konwersatorium

30

3

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK

 

Moduł II (180 godzin): „Archeologia społeczności pól popielnicowych i Barbaricum”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Sztuka społeczności kultur pól popielnicowych i cywilizacji halsztackiej

konwersatorium

30

3

dr hab. Jacek Gackowski,

prof. UMK

Wytwórczość domowa i rzemieślnicza w młodszej epoce brązu i początku epoki żelaza

konwersatorium

30

3

dr hab. Jacek Gackowski,

prof. UMK

Osiedla obronne w strukturach osadniczych w młodszej epoce brązu i początku epoki żelaza

konwersatorium

30

3

dr hab. Jacek Gackowski,

prof. UMK

Obszary sacrum w kulturach Barbaricum (II w. p.n.e.–VI w. n.e.)

konwersatorium

30

3

dr Ewa Bokiniec

Vagina nationum i jej progenitura – z Germanami od Skandynawii po Morze Czarne

konwersatorium

30

3

dr Ewa Bokiniec

Wybrane problemy badawcze archeologii Barbaricum. Celtycka Europa – oblicza niezwykłego ludu (VI–I w. p.n.e.)

konwersatorium

30

3

dr Ewa Bokiniec

 

Moduł III (180 godzin): „Archeologia starożytnych Greków i Rzymian”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Krajobraz kulturowy ośrodków miejskich w antyku

konwersatorium

30

3

dr hab. Inga Głuszek

Świat Greków i Rzymian

konwersatorium

30

3

dr Jacek Rakoczy

Kultura helleńska

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Inga Głuszek

Romanizacja

konwersatorium

15

1,5

dr Jacek Rakoczy

Archeologia prowincji rzymskich

konwersatorium

30

3

dr Jacek Rakoczy

Archeologia świata hellenistycznego

konwersatorium

30

3

dr hab. Inga Głuszek

Królestwa hellenistyczne

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Inga Głuszek

Kultura rzymska

konwersatorium

15

1,5

dr Jacek Rakoczy

 

Moduł IV (180 godzin): „Archeologia akwenów śródlądowych i morskich”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Żegluga i aktywność morska w prahistorii

konwersatorium

30

3

dr hab. Andrzej Pydyn,

prof. UMK

Żegluga w średniowieczu i nowożytności

konwersatorium

15

1,5

dr Mateusz Popek

Praktyka badawcza i historia archeologii podwodnej

konwersatorium

30

3

dr Mateusz Popek,

dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz, prof. UMK

Urządzenia wodno-komunikacyjne w pradziejach i średniowieczu

konwersatorium

15

1,5

dr Mateusz Popek

Osiedla nawodne i przybrzeżne w neolicie, epoce brązu i na początku epoki żelaza

konwersatorium

30

3

dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK

Archeologia podwodna Azji i Nowego Świata

konwersatorium

15

1,5

dr Mateusz Popek

Archeologia zatopionych krajobrazów

konwersatorium

15

3

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK,

dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK

dr hab. Andrzej Pydyn,
prof. UMK

Wyspy w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian Zachodnich.

konwersatorium

30

3

prof. dr hab.
Wojciech Chudziak,

dr Ryszard Kaźmierczak

Moduł V (180 godzin): „Słowianie nadbałtyccy”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Kształtowanie się Słowiańszczyzny nadbałtyckiej

konwersatorium

15

1,5

dr Marcin Weinkauf

Pomorze i ziemia lubuska we wczesnym średniowieczu

wykład+laboratorium

15+45=60

6

prof. dr hab. Wojciech Chudziak,

dr Jacek Bojarski,

dr Ryszard Kaźmierczak,

dr Marcin Weinkauf

Sąsiedzi Słowian nadbałtyckich

konwersatorium

30

3

dr Jacek Bojarski,

dr Marcin Weinkauf

Pogranicza etnokulturowe i polityczne Pomorza

konwersatorium

15

1,5

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Rośliny i zwierzęta u Słowian nadbałtyckich

 

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Agnieszka M.
Noryśkiewicz, prof. UMK,

prof. dr hab. Daniel Makowiecki

Kultura materialna Słowian nadbałtyckich

konwersatorium+

laboratorium

15+30

1,5+3

dr Jacek Bojarski,

dr Ryszard Kaźmierczak,

dr Mateusz Popek,

dr Marcin Weinkauf

  

Moduł VI (180 godzin): „Archeologia zakonu krzyżackiego i architektury średniowiecznej” 

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Ekologia zakonu krzyżackiego

konwersatorium

15

1,5

prof. dr hab. Daniel Makowiecki,

dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz, prof. UMK,

dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK

Formy osadnictwa zakonu krzyżackiego

wykład

15

1,5

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Kultura zakonu krzyżackiego w świetle archeologii

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Wybrane zagadnienia z archeologii zakonu krzyżackiego

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Archeologia architektury romańskiej i gotyckiej

konwersatorium+ ćwiczenia

15+15=30

3

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

Militarne aspekty architektury średniowiecznej

konwersatorium+ ćwiczenia

15+15=30

3

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

Warsztat budowlany zakonu krzyżackiego

konwersatorium

15

1,5

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

Architektura zakonu krzyżackiego

wykład

15

1,5

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK,

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Współczesne problemy badawcze zabytkowych obiektów architektury

konwersatorium+

ćwiczenia

15+15=30

3

dr hab. Krystyna
Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK,

 

Moduł VII (90 godzin): „Kultura materialna w czasach nowożytnych 

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Zarys historii kultury materialnej Polski (XV–XVI–XVIII w.)

wykład+

konwersatorium

30+30=60

6

dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK

Kultura funeralna

wykład+

konwersatorium

15+15=30

3

prof. dr hab. Anna Drążkowska

 

Moduł VIII (90 godzin): „Metody analityczne w prahistorii”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Analizy instrumentalne w prahistorii

konwersatorium

30

3

dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK,

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK,

dr Kamil Adamczak

Wybrane metody analityczne w archeologii – ujęcie krytyczne

konwersatorium

30

1,5

prof. dr hab. Stanisław Kukawka

Traseologia

konwersatorium

30

3

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK

 

Moduł IX (90 godzin): „Środowisko przyrodnicze a kultura”

Przedmioty

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba
punktów

Prowadzący

Rośliny i zwierzęta a kultura

wykład+

konwersatorium

30+15

4,5

dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz, prof. UMK,

prof. dr hab. D. Makowiecki

Paleoekologia człowieka

konwersatorium

15

1,5

dr hab. T. Kozłowski, prof. UMK

Metody badań osadniczych

konwersatorium

30

3

dr hab. Agnieszka M.
Noryśkiewicz, prof. UMK,

dr Jacek Bojarski

Moduły VII–IX: dla studentów II roku studiów drugiego stopnia.

pozostałe wiadomości