KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program “Ochrona Zabytków Archeologicznych”

Zadanie “Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)”

Dofinansowanie 85 500 PLN

Całkowita wartość 107 230 PLN 

Instytut Archeologii UMK (Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza) w latach 2022–2023 będzie realizował zadanie: „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Niniejszy projekt dotyczy kompleksowego opracowania pozyskanych dotąd materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk Kujaw. Znaczenie historyczne tego solonośnego regionu charakteryzującego się urodzajnymi czarnoziemami jest powszechnie znane. Jednak jak dotąd nie znalazło to odzwierciedlenia w stanie zaawansowania badań archeologicznych nad osadnictwem z okresu wczesnego średniowiecza. Szczególnie widać to w przypadku grodzisk z powiatu inowrocławskiego, które nie zostały jak dotąd w sposób kompleksowy opracowane. Dwa centralne punkty osadnicze tj. Kruszwica i Mietlica mimo zaawansowanych prac wykopaliskowych nie doczekały się jeszcze kompleksowych opracowań analityczno-źródłowych a pozostałe grodziska wymagają szczegółowych studiów pozwalających określić ich przynależność chronologiczno-kulturową i funkcję, a nawet zasięg zachowanej przestrzeni kulturowej. To są główne cele realizowanego projektu. Dzięki udostępnieniu Instytutowi Archeologii UMK w Toruniu materiałów źródłowych z badań prowadzonych w latach 70-tych XX wieku oraz dodatkowym badaniom sondażowym prowadzonym w ostatniej dekadzie, uzupełnionym penetracją podwodną i badaniami nieinwazyjnymi, które są planowane w ramach niniejszego projektu uzyskane zostaną podstawy źródłowe do opracowania analitycznoźródłowego grodzisk pow. inowrocławskiego w ujęciu katalogowym. W sumie 14 grodzisk (Borkowo, Dźwierzchno, Gąski, Kołuda Wielka, Kościelec Kujawski, Jankowo, Liszkowo, Łącko, Ostrowo Krzyckie, Racice, Ostrowo, Gocanowo oraz przy współudziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu Kruszwica i Mietlica) omówionych zostanie pod kątem położenia fizjograficznego, historii badań, stratygrafii kulturowej, ruchomego materiału źródłowego, podstaw chronologii i literatury. Każdy z punktów będzie ilustrowany dokumentacją graficzną wykonaną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych (w tym GIS). Klucz opisu stanowisk uwzględniający rozwiniętą część analityczną przyjęty zostanie zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół badaczy z IAiE PAN, IA UJ oraz IA UMK w ramach projektu Atlas wczesnośredniowiecznych grodzisk z Polski. Dla województwa kujawsko-pomorskiego powstały dotąd opracowania tego rodzaju dotyczące powiatu bydgoskiego i toruńskiego.

Kierownik projektu: dr Marcin Weinkauf

 

Galeria zdjęć:

Gąski, gm. Gniewkowo, pow.inowrocławski. [fot. R. Kaźmierczak] Kościelec, gm. Pakość, pow.inowrocławski. [fot. R. Kaźmierczak] Mietlica, gm. Kruszwica, pow.inowrocławski. [fot. R. Kaźmierczak]