KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Problematyka badawcza Katedry koncentruje się na procesach kulturowych, osadniczych od przełomu wczesnego i późnego średniowiecza (XIII wiek) do XIX–XX wieku. Obejmuje przede wszystkim badania architektury stref miejskich oraz pozamiejskich w Polsce, Europie i Afryce. Programy badawcze koncentrują się na budownictwie sakralnym (kościoły, klasztory), obronnym (zakon krzyżacki), architekturze obronnej w średniowiecznej Nubii (Sudan), szeroko pojętej kulturze materialnej późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, w tym konserwacji i rekonstrukcji zabytków pozyskiwanych w trakcie badań archeologicznych, między innymi badanie skuteczności powłok zabezpieczających żelazne artefakty archeologiczne, badanie skuteczności tradycyjnych technik budowlanych w zabezpieczaniu architektonicznych reliktów archeologicznych in situ.

Główne kierunki badań:

 1. kultura materialna miast i wsi – wybrane zagadnienia o różnym stopniu szczegółowości;
 2. wytwórczość garncarska, w tym przede wszystkim periodyzacja przemian w produkcji naczyń ceramicznych;
 3. obiekty obronne: tzw. grody na kopcach, charakterystyczne elementy późnośredniowiecznego krajobrazu kulturowego oraz zamki, zwłaszcza związane z zakonem krzyżackim;
 4. kultura funeralna średniowiecza i czasów nowożytnych;
 5. historia ubioru i tkanin, analiza zmiany formy i sposobów wykrawania, modelowania i wykańczania odzieży, obuwia i nakryć głowy. Studia kostiumologiczne nad odzieżą dziecięcą, dorosłych i strojami liturgicznymi;
 6. interdyscyplinarne badania kostiumologiczne oparte na analizie źródeł pisanych, ikonograficznych i pozyskanym materiale archeologicznym;
 7. ekspertyzy stanu zachowania obiektów archeologicznych;
 8. konserwacja zabytków archeologicznych wykonanych z różnych surowców;
 9. projektowanie i aranżacja wystaw;
 10. współpraca z muzeami w zakresie: przygotowywania ekspertyz o stanie zachowania magazynowanych zabytków, opieki merytorycznej na wystawami, konserwacji obiektów prezentowanych na wystawach;
 11. współpraca i instytucjami, między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej, w zakresie konserwacji przedmiotów z mogił pomordowanych ofiar i obozów koncentracyjnych, przygotowywania ekspertyz o stanie zachowania obiektów, opieka merytoryczna nad wystawą;
 12. badania miejsc z powstań i wojen światowych, konserwacja i analiza obiektów pozyskanych w czasie badań, próby identyfikacji osób z miejsc kaźni;
 13. poszukiwanie prefiguracji artefaktów semiologicznych mających zastosowanie w nowożytnych stowarzyszeniach inicjacyjnych;
 14. badanie wpływu sztuki celtyckiej i hiberno-romańskiej na ornamentykę średniowiecznych artefaktów staurologicznych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:
 • Studia I stopnia – Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych, Elementy muzealnictwa, Zarys historii i metody badań archeologiczno-architektonicznych, Późne średniowiecze–okres nowożytny, Seminarium licencjackie, Ćwiczenia terenowe;
 • Studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, Seminarium magisterskie, Ćwiczenia terenowe.
Zajęcia fakultatywne:
 • Studia I stopnia – moduły Archeologia architektury, Konserwacja zabytków archeologicznych; Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, zajęcia z modułu Archeologia historyczna;
 • Studia II stopnia – moduły: Archeologia architektury średniowiecza, Archeologia zakonu krzyżackiego Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim (XV–XVIII wiek), Archeologia Nubii średniowiecznej.
 • Studia III stopnia: Seminarium doktoranckie.
 • Ponadto na kierunku wojskoznawstwo:
 • Studia I stopnia, zajęcia fakultatywne: Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej (ćwiczenia)oraz wykłady:
 • ogólnouniwersytecki: Na pograniczu nauk i w służbie społeczeństwa – archeologia historyczna we współczesnym świecie;
 • ogólnowydziałowy: Archeologia w studiach nad dziejami zakonu krzyżackiego.

Realizowane projekty badawcze:

 1. Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata.
 2. Architektura sakralna Torunia.
 3. Kultura funeralna elit Rzeczpospolitej.
 4. Zmiany w sposobie modelowania sylwetki i proporcji ciała –historia bielizny.
 5. Ewolucyjne zmiany męskiego stroju narodowego XVII–początek XIX wieku.
 6. Pień, stanowisko 9, pow. bydgoski – opracowanie i publikacja wyników badań wczesnośredniowieczno-nowożytnego cmentarzyska.
 7. Kultura późnego średniowiecza i nowożytności oraz czasów współczesnych w świetle badań archeologicznych.
 8. Grody krzyżackie ziemi chełmińskiej na tle średniowiecznego budownictwa obronnego.
 9. Późnośredniowieczna i nowożytna wytwórczość garncarska.
 10. Konserwacja zabytków organicznych i nieorganicznych z wykorzystaniem techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach (freeze-drying).
 11. Konserwacja zabytków archeologicznych.
 12. Recepcja crux bipatibularta w kulturze polskiej XVII–XIX wieku.
 13. Rekonstrukcja religijności dnia codziennego od końca XVI do początku XIX wieku przez kontekst dewocjonaliów
 14. Lokalizacja, organizacja przestrzeni i symbolika nowożytnych cmentarzy extra muros.
 15. Prefiguracje artefaktów semiologicznych, mających zastosowanie w nowożytnych stowarzyszeniach inicjacyjnych.
 16. Wpływ sztuki celtyckiej i hiberno-romańskiej na ornamentykę średniowiecznych artefaktów staurologicznych.

Granty:

 1. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych” (projekt Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12).
 2. Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata (projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany w latach 2016–2019).

 

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.