KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia

Skład personalny Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia,

archeolodzy:

 • prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa – Zastępca Kierownika Zespołu
 • dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska prof. UMK
 • dr Jacek Bojarski
 • dr Ryszard Kaźmierczak

historycy:

 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Kierownik Zespołu
 • historycy architektury i architekci:
 • prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
 • mgr inż. arch. Bożena Zimnowoda-Krajewska

konserwatorzy:

 • dr Marek Kołyszko

przyrodnicy:

 • dr hab. Daniel Makowiecki
 • dr hab.  Tomasz Kozłowski
 • dr hab.  Paweł Molewski
 • dr hab.  Agnieszka M. Noryśkiewicz

PROGRAM INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO TORUNIA

I.    Rekonstrukcja środowiska naturalnego przedlokacyjnego Torunia i jego najbliższych okolic oraz przemiany środowiskowe związane z oddziaływaniem miasta, w szczególności studia nad:

 1. Geomorfologią terenu (naturalne i antropogeniczne formy terenu).
 2. Hydrologią (wody gruntowe i powierzchniowe).
 3. Szatą roślinną (współczesną, potencjalną i kopalną).
 4. Glebami (współczesnymi i kopalnymi).
 5. Fauną Torunia i okolic.

II. Bibliografie i katalogi

 1. Elektroniczna bibliografia źródeł i najważniejszych pozycji literatury, dotyczących miasta i okolic, a w szczególności:
  • badań archeologicznych,
  • topografii,
  • kształtu przestrzennego i nazw topograficznych.
 2. Zgromadzenie nazw topograficznych z obszaru miasta i okolic próba pełnej ich lokalizacji wraz z naniesieniem na plan elektroniczny.
 3. Katalog elektroniczny zabytków kartograficznych dotyczących miasta i okolic.
 4. Katalog średniowiecznych detali architektonicznych.
 5. Stworzenie elektronicznej mapy Torunia i okolic zawierającej dane uzyskane z opracowania punktów II.1. – II.3.

III.    Badania początków Torunia przed translokacją, w szczególności zagadnień:

 1. Lokalizacji i rozpoznania grodu Vogelsang,
 2. Lokalizacji i badań osady krzyżackiej w Starym Toruniu.
  w szczególności:

  • pozostałości po kościele w Starym Toruniu,
  • pozostałości po grodzie krzyżackim.
 3. Rozpoznanie sieci osadniczej wczesnośredniowiecznego Torunia i jej powiązań w ramach struktur osadniczych mikro- i mezoregionalnych ziemi chełmińskiej

IV. Badania przedlokacyjnego miasta.

Wznowienie prac archeologicznych na Zamku Krzyżackim oraz rozpoznanie jego okolic w szczególności:

 • terenów przedzamcza i Woli Zamkowej.

V. Badania najstarszego miasta lokacyjnego.

 1. Badania obszaru sąsiadującego z kościołem śś. Janów, gdzie przypuszcza się istnienie najstarszego placu targowego miasta.
 2. Badania w obrębie kwater Starego Miasta od Wisły do Rynku Staromiejskiego.
 3. Rozpoznanie najstarszej drewnianej zabudowy miasta, w tym opracowanie dotychczas odkrytych źródeł dotyczących tego zagadnienia.
 4. Opracowanie najstarszej murowanej zabudowy miasta.

VI.    Rekonstrukcja faz rozwoju przestrzennego średniowiecznego i nowożytnego miasta.

 1. Rozpoznanie zabudowy Starego Miasta na północ do Rynku Staromiejskiego.
 2. Rozpoznanie najstarszej drewnianej i murowanej zabudowy Nowego Miasta.
 3. Badania w obrębie kościoła św. Jakuba (dotychczas nierozpoznanego archeologicznie).
 4. Odtworzenie chronologii i faz rozwoju Nowego Miasta.
 5. Próba rekonstrukcji traktów komunikacyjnych miasta i przedmieść.
 6. Studia nad powstaniem, rolą, rozwojem i przemianami systemów fortyfikacji.
 7. Historia parceli miejskich w obrębie Starego i Nowego Miasta z uwzględnieniem materiałów z zakresu archeologii i historii sztuki.
 8. Inwentaryzacja bram i wież w systemie obronnym średniowiecznego Torunia.

VII. Zagadnienie przedmieść toruńskich, studia nad:

 1. Powstaniem i rozwojem przestrzennym.
 2. Zabudową i topografią.
 3. Rolą przedmieść w strukturze aglomeracji miejskiej.

w szczególności:

 • Przedmieściem Chełmińskim,
 • Przedmieściem Jakubskim,
 • Przedmieściem Starotoruńskim,
 • Małymi i Wielkimi Rybakami,
 • Winnicą,
 • Kaszczorkiem.

VIII. Studia nad poziomem życia i strukturą społeczną mieszkańców miasta i przemieść w średniowieczu i nowożytności na podstawie:

 1. Badań archeologicznych.
 2. Badań paleobotanicznych.
 3. Badań archeozoologicznych.
 4. Badań socjotopograficznych.
 5. Struktury społeczne i zawodowe mieszczan toruńskich i ich odbicie w topografii miasta i przedmieść.
 6. Przemiany demograficzne w Toruniu w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych.

IX. Opracowanie struktury populacji ludzkiej i jej przemian w średniowiecznym i nowożytnym mieście.

Badania archeologiczne i antropologiczne cmentarzy

 •  przy kościele w Starym Toruniu,
 • przy kościele śś. Janów,
 • przy kościele św. Jakuba,
 • przy kościele św. Wawrzyńca,
 • przy kościele i leprozorium św. Jerzego.

Badania archeologiczne i antropologiczne wKościołach

 • w Starym Toruniu,
 • śś. Janów (badania weryfiakcyjne),
 • św. Jakuba,
 • św. Wawrzyńca,
 • Najświętszej Marii Panny,
 • św. Jerzego.

X. Badania początków i faz rozwoju założeń architektonicznych, w tym lokalizacja i badania reliktów nie umiejscowionych dotychczas budowli, a w szczególności:

Kościołów.

 • św. Krzyża,
 • św. Jerzego (badania weryfikacyjne),
 • św. Ducha (na Małych Rybakach).

Klasztorów.

 • Benedyktynek przy kościele św. Wawrzyńca i przy kościele św. Ducha na Małych Rybakach,
 • Franciszkańów (badania weryfikacyjne).

Szpitali.

 • św. Wawrzyńca,
 • św. Ducha,
 • przy kaplicy/kościele św. Katarzyny.

Budynków użyteczności publicznej.

 • łaźni (w szczególności Waczenrodego i łaźni na Małych Rybakach),
 • sądu przedmiejskiego.

Infrastruktury gospodarczej.

 • młynów przy Kaszowniku oraz przy Strudze Toruńskiej,
 • karmów przy Bramie Chełmińskiej,
 • zabudowy gospodarczej na terenie Gór Piekarskich, Przedmieścia Chełmińskiego, Małych Rybaków,
 • cegielni,
 • mostu.

XI.    Badania najbliższych okolic średniowiecznego i nowożytnego Torunia, w tym:

 1. Kępy Bazarowej.
 2. Wsi Mokre.
 3. Folwarku Rubinkowo.
 4. Historycznej Nieszawy.

XII. Wizualizacja wyglądu i rozwoju Torunia w średniowieczu i czasach nowożytnych, stworzona na podstawie badań interdyscyplinarnych.