KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe

Studia I stopnia: Wstęp do archeologii, Neolit, Wczesne okresy epoki brązu, Archeologia ziem polskich, Młodsze okresy epoki brązu-wczesne okresy epoki żelaza, Okres lateński–okres wędrówek ludów, Antropologia kulturowa, Historia i teoria archeologii, Rola i znaczenie badań podwodnych we współczesnej archeologii, Seminarium licencjackie, Ćwiczenia terenowe.

Studia II stopnia: Neolityzacja Europy Środkowej, Początki epoki metali i powstanie cywilizacji, Społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza, Północni sąsiedzi Rzymu (IV w. p.n.e.-V w. n.e.), Metody analityczne w różnych tradycjach badawczych archeologii, Wybrane zagadnienia z historii i metodologii archeologii, Ćwiczenia terenowe.

Zajęcia fakultatywne

Studia I stopnia – moduły: Różne oblicza źródeł archeologicznych, Dylematy współczesnej archeologii, Procesy kulturowe w pradziejach, Archeologia podwodna;

Studia II stopnia  – moduły: Wybrane problemy badawcze archeologii paleolitu i mezolitu, Wybrane problemy badawcze archeologii neolitu, eneolitu i początków epoki brązu, Wybrane problemy badawcze archeologii młodszej epoki brązu i początków epoki żelaza, Wybrane problemy badawcze archeologii Barbaricum, Wybrane metody analityczne w archeologii, Archeologia żeglugi, zajęcia z modułu Archeologia jezior.

Studia III stopnia: Seminarium doktoranckie.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Społeczności prahistoryczne. Źródła i metody badań, Pierwsi rolnicy w Europie, Traces of culture and environment through traceology (microwear) of flints, stone and organic tools, Get the prehistoric skills! Experimental archaeology – the way to understand past, Archeologia eksperymentalna, Epoka brązu i początki epoki żelaza (2300–300 BC) na obszarze Polski w kontekście uwarunkowań europejskich, Stone Age seafaring: colonizaction,