Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe

 • Studia I stopnia: Wstęp do archeologii, Paleolit i mezolit, Podstawy paleobotaniki, Podstawy archeozoologii, Elementy paleogeografii, Informatyka w archeologii, Seminarium licencjackie, Ćwiczenia terenowe.
 • Studia II stopnia: Stare i nowe poglądy w badaniach nad paleolitem i mezolitem, Społeczności paleolityczne Europy Środkowej, Rośliny w kulturze ludów europejskich, Zwierzęta w kulturze ludów europejskich, Seminarium magisterskie, Ćwiczenia terenowe.
 • Studia III stopnia: seminarium doktoranckie, konwersatorium doktoranckie, Ćwiczenia terenowe.

Zajęcia fakultatywne

 • Studia I stopnia:
  • Grupa II, moduł A „Różne oblicza źródeł archeologicznych”: Kamienne i kościane źródła z epoki kamienia.
  • Grupa IV, moduł A „Procesy kulturowe w pradziejach”: Kultury paleolitycznei mezolityczne jako system adaptacji środowiskowej.
  • Grupa XI, moduł B „Archeologia architektury”: Archeologia architektury pradziejowej.
  • Grupa XIII, moduł B „Archeologia środowiskowa”: Metody przyrodnicze w badaniach archeologicznych, Paleofauna w kulturze ludów przed rolniczych i rolniczych, Środowisko abiotyczne a procesy osadnicze i kulturowe, Biologia populacji pradziejowych i wczesnohistorycznych, Człowiek i środowisko w plejstocenie i wczesnym holocenie, Antropopresja w układach florystycznych, Uprawy i zbieractwo roślinne społeczności pradziejowych i wczesnośredniowiecznych.
 • Studia II stopnia:
  • Moduł I „Łowcy-zbieracze oraz rolnicy epoki kamienia i wczesnej epoki brązu”: Systemy adaptacyjne i strategie łowieckie człowieka w plejstocenie i na początku holocenu, Archeologia jaskiń.
  • Moduł IV Archeologia akwenów śródlądowych i morskich”: Praktyka badawcza i historia archeologii podwodnej.
  • Moduł V Słowianie nadbałtyccy”: Rośliny i zwierzęta u Słowian nadbałtyckich.
  • Moduł VI „Archeologia zakonu krzyżackiego i architektury średniowiecznej”: Ekologia zakonu krzyżackiego.
  • Moduł IX „Środowisko przyrodnicze i kultura”: Rośliny i zwierzęta a kultura, Paleoekologia człowieka, Metody badań osadniczych.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie i ogólnowydziałowe

 • Dach nad głową. Korzenie architektury mieszkalnej na wybranych przykładach.
 • Życie w mroku. Różne aspekty wykorzystywania jaskiń przez człowieka na przestrzeni dziejów
 • Archeologiczne świadectwa zachowań ludycznych – rozrywka i zabawa w pradziejach i w czasach historycznych
 • Kultura symboliczna epok przedhistorycznych – paleolit i mezolit
 • Human impact on the past environment on the basis of palaeobotany and pollen analysis
 • Culture, animals and environment through archaeozoology/zooarchaeology
 • Environment and culture during the Ice Age