Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Działalność badawcza

 • Badania nad osadnictwem paleolitycznym i mezolitycznym w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych.
 • Interdyscyplinarne badania stanowisk jaskiniowych doliny Wodącej i doliny Udorki.
 • Studia nad gospodarką surowców krzemionkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wychodni zlokalizowanych na Wyżynie Ryczowskiej.
 • Badania mikro- i makroszczątków roślinnych i zwierzęcych z osiedli prahistorycznych, średniowiecznych i nowożytnych w Polsce, Europie i Afryce.
 • Badania palinologiczne i archeozoologiczne nad relacjami pomiędzy człowiekiem a światem roślin i zwierząt oraz zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym na skutek aktywności gospodarczej człowieka.
 • Studia nad znaczeniem roślin i zwierząt w gospodarce surowcowo-żywnościowej oraz w magii i obrzędach religijnych.
 • Studia nad historią fauny holocenu i plejstocenu Europy i Azji
 • Biomolekularne badania nad paleoekologią ludzi i zwierząt
 • Badania antropologiczne, paleopatologiczne  oraz paeloepidemiologiczne  pradziejowych, średniowiecznych oraz  nowożytnych populacji z terenu ziem polskich. Paleodemografia. Studia nad morfologicznymi reakcjami na warunki życia w dawnych społecznościach ludzkich.  Badania paleoauksologiczne – rozwój ontogenetyczny człowieka i jego uwarunkowania w przeszłości. Trendy sekularne.

Priorytetowy Zespół Badawczy UMK działający w Katedrze Prahistorii „Environmental Archaeology Research Team”

https://www.umk.pl/idub/zespoly/

Pracownicy Katedry: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki (lider zespołu), dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, dr Magdalena Krajcarz, dr Magdalena Sudoł-Procyk oraz doktoranci: mgr Martyna Wiejacka i mgr Jan Wiejacki tworzą zespół priorytetowy Uczelni – „Environmental Archaeology Research Team”. Emerytowanym członkiem Zespołu jest prof. dr hab. Krzysztof Cyrek.

Głównym kierunkiem badawczym zespołu jest rekonstrukcja środowiska przyrodniczego osadnictwa pradziejowego, w tym dawnej fauny, roślinności, klimatu, krajobrazu oraz ich wzajemnych relacji z rozwijającymi się kulturami ludzkimi. W szczególności badania zespołu koncertują się na: rekonstrukcji warunków środowiskowych osadnictwa w plejstocenie i holocenie Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metod archeologicznych, archeozoologicznych i palinologicznych; paleoekologii najwcześniejszego osadnictwa w Azji Środkowej; interdyscyplinarnych badaniach historii dzikich i udomowionych gatunków zwierząt, w tym w oparciu o nowoczesne metody biomolekularne.

 

Działalność pracowników w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” https://imsert.umk.pl/

Pracownicy Katedry Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka są członkami jednego z pięciu tematów wiodących, realizowanych w ramach Centrum, a mianowicie „Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective”. Jest on realizowany przez dr hab. Agnieszkę Noryśkiewicz, dr Magdaleną Krajcarz, dr. Magdalenę Sudoł-Procyk oraz prof. dr. hab. inż. Daniela Makowieckiego.

Głównym założeniem Zespołu są multidyscyplinarne studia dotyczące wszystkich epok od paleolitu po czasy nowożytne, badając zjawiska społeczno-kulturowe (magię, obrzędy, religię, gospodarkę), społeczno-przyrodnicze (eksploatacja zasobów fauny i roślin, migracje, zmiany w środowisku przyrodniczym, wymieranie gatunków) i technologiczne (wytwarzanie przedmiotów, eksploatacja i przetwarzanie surowców).

 

Projekty badawcze

Projekty realizowane w ramach podstawowej działalności badawczej:

  • Interdyscyplinarne badania stanowisk jaskiniowych w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
  • Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki.
  • Jaskinia Perspektywiczna, wielokulturowe stanowisko w Dolinie Udorki; perspektywicznacave.umk.pl
  • Surowce krzemionkowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
  • PMP – Pollen Monitoring Programme.
  • Studia nad gospodarowaniem zwierzętami przez ludność wczesnośredniowiecznego ośrodka in Culmine.
  • Zoośrodowisko i gospodarka zwierzętami w średniowieczu i czasach nowożytnych (wielkopolskie centra osadnicze, strefa nadbałtycka, ziemie pruskie).
  • Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Doliny Dolnej Wisły i Borów Tucholskich.
  • Zmiany paleogeograficzne na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski.