Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Działalność badawcza

Paleolit środkowej części Jury Polskiej – zasiedlenie jaskini Biśnik (interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych), osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych, badania nad występowaniem, dystrybucją i użytkowaniem surowców kamiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej, paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich. Paleolit Ukrainy Zachodniej – badania paleolitycznego osadnictwa w dolinie środkowego Dniestru. Paleolit ziemi chełmińskiej – osadnictwo w dolinie Wisły (rejon Torunia i Grudziądza).

Badania mikro- i makroszczątków roślinnych i zwierzęcych z osiedli prahistorycznych, średniowiecznych i nowożytnych w Polsce, Europie i Afryce; relacji pomiędzy człowiekiem a światem roślin i zwierząt; zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym na skutek aktywności gospodarczej człowieka; znaczenie roślin i zwierząt w gospodarce surowcowo-żywnościowej oraz w magii i obrzędach religijnych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

 • studia I stopnia – Wstęp do archeologii, Paleolit i mezolit, Wstęp do archeologii, Podstawy paleobotaniki, Podstawy archeozoologii, Elementy paleogeografii, Seminarium licencjackie;
 • studia II stopnia – Stare i nowe poglądy w badaniach nad paleolitem i mezolitem, Rośliny w kulturze ludów europejskich, Zwierzęta w kulturze ludów europejskich, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

 • studia i stopnia – moduł: Archeologia środowiskowa, Archeologia prahistoryczna, zajęcia z modułów: Archeologia podwodna, Archeologia antyczna;
 • studia II stopnia – moduł: Środowisko przyrodnicze i kultura, Wybrane problemy badawcze archeologii paleolitu i mezolitu, Kultura symboliczna paleolitu i mezolitu, zajęcia z modułów: Słowianie nadbałtyccy we wczesnym średniowieczu, Archeologia zakonu krzyżackiego. .

 

Realizowane i zrealizowane projekty badawcze:

 1. Zasiedlenie jaskini Biśnik. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych
 2. Osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 3. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki
 4. The Ecology of Crusading
 5. PMP – Pollen Monitoring Programme
 6. Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses ICLEA
 7. Studia nad gospodarowaniem zwierzętami przez ludność wczesnośredniowiecznego ośrodka in Culmine
 8. Zoośrodowisko i gospodarka zwierzętami w średniowieczu i czasach nowożytnych (wielkopolskie centra osadnicze, strefa nadbałtycka, ziemie pruskie)
 9. Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej
 10. Zmiany paleogeograficzne na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski