Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

Działalność badawcza

Paleolit środkowej części Jury Polskiej – zasiedlenie jaskini Biśnik (interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych), osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych, badania nad występowaniem, dystrybucją i użytkowaniem surowców kamiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej, paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich. Paleolit Ukrainy Zachodniej – badania paleolitycznego osadnictwa w dolinie środkowego Dniestru. Paleolit i mezolit ziemi chełmińskiej – osadnictwo w dolinie Wisły (rejon Torunia i Grudziądza) oraz w rejonie Ludowic i Sąsieczna.

Tematy badawcze

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Wstęp do archeologii, Paleolit i mezolit, Wstęp do archeologii, Seminarium licencjackie;
  • studia II stopnia – Stare i nowe poglądy w badaniach nad paleolitem i mezolitem, Seminarium magisterskie

Zajęcia fakultatywne:

  • studia i stopnia – moduł Archeologia prahistoryczna;
  • studia II stopnia – moduły Wybrane problemy badawcze archeologii paleolitu i mezolitu, Kultura symboliczna paleolitu i mezolitu.

→czytaj więcej

Realizowane i zrealizowane projekty badawcze:

  • Zasiedlenie jaskini Biśnik. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych
  • Osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki

→czytaj więcej