KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Epok Brązu i Żelaza

Działalność badawcza

Osadnictwo ludności kultur łużyckiej i pomorskiej na ziemi chełmińskiej – badania osiedli (w tym obronnych) i cmentarzyskach ciałopalnych; cykl oksywsko-wielbarski na ziemi chełmińskiej w świetle powiązań interregionalnych; problematyka metodologiczna z zakresu archeologii „mokrej” i bezinwazyjnej; archeologia krajobrazu i archeologia środowiska przyrodniczego w badaniach osadniczych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • na studiach I stopnia – Archeologia ziem polskich, Młodsze okresy epoki brązu–wczesne okresy epoki żelaza, Okres lateński–okres wędrówek ludów, Seminarium licencjackie;
  • na studiach II stopnia – Społeczności młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Północni sąsiedzi Rzymu.

Zajęcia fakultatywne:

  • na studiach I stopnia – zajęcia z modułu Archeologia prahistoryczna;
  • na studiach II stopnia – moduły: Wybrane zagadnienia badawcze z archeologii młodszej epoki brązu i początków epoki żelaza, Wybrane problemy badawcze archeologii Barbaricum, zajęcia z modułu: Archeologia jezior.

Realizowane projekty badawcze

  1. Struktury osadnicze w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza na Pojezierzu Chełmińskim i przyległych dolinach Wisły, Drwęcy i Osy
  2. Transformacje kulturowe na Pomorzu na przełomie er
  3. Celtyccy władcy germańskiej Europy