KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

Działalność badawcza

Procesy osadnicze, szczególnie zachodzące w strefie pozamiejskiej; osadnictwo zakonu krzyżackiego, w tym obiekty obronne (grody i zamki); kultura materialna miast i wsi (ze szczególnym uwzględnieniem wytwórczości garncarskiej); kultura funeralna czasów nowożytnych (interdyscyplinarne badania krypt grobowych); badania kostiumologiczne (historia ubioru i tkanin).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Późne średniowiecze–okres nowożytny, Seminarium licencjackie;
  • studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia historyczna;
  • studia II stopnia – zajęcia z modułów: Archeologia zakonu krzyżackiego, Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim (XV–XVIII wiek), Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej

Realizowane projekty badawcze

  1. Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)
  2. Późnośredniowieczne siedziby rycerskie na Śląsku i w Czechach (problematyka i metodyka badawcza)
  3. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (XIII–XV wiek)