Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie w zakresie archeologii
Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie w zakresie archeologii (na rok akademicki 2016/2017) odbędzie się 21 września 2016 roku; składanie dokumentów – do 20 września 2016 roku włącznie; ogłoszenie wyników – 26 września 2016 roku.


Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akademickim 2016/2017

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ARCHEOLOGII

Miejsce składania dokumentów Instytut Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87–100 Toruń, p. 9
Telefon kontaktowy +48 (56) 611–39–88
Termin internetowej rejestracji kandydatów od 1.06.2016 do 3.07.2016
Termin składania dokumentów od 1.06.2016 do 4.07.2016
Termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 5–6.07.2016
Miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Instytut Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87–100 Toruń, s. 127
Termin ogłoszenia wyników 8.07.2016
Limit przyjęć 8
W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 70 punktów.

Lp.

Element postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów wraz z wyszczególnieniem

1

Rozmowa kwalifikacyjna na temat planów badawczych kandydata z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego.

Opinia powinna zawierać: ocenę dotychczasowych osiągnięć badawczych kandydata, ocenę jego przygotowania warsztatowego i merytorycznego do realizacji zgłoszonego projektu badawczego oraz ocenę realności wykonania projektu w czasie studiów doktoranckich.

Opis projektu badawczego powinien zawierać następujące elementy: temat pracy, kwestionariusz badawczy, założenia metodologiczne, podstawowe informacje o stanie badań i bazie źródłowej, harmonogram planowanych prac badawczych.

60 pkt.

2

Udokumentowane osiągnięcia badawcze:

– publikacje naukowe,

– czynny udział w konferencjach (referat, poster),

– organizacja konferencji naukowych.

15 pkt.

do 8 pkt.

do 4 pkt.

do 3 pkt.

3

Dodatkowe kwalifikacje kandydata (w tym w szczególności):

– studia na innym kierunku (poświadczone ukończenie roku studiów, dyplom ukończenia studiów),

10 pkt.

do 3 pkt.

– działalność w kołach naukowych, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych,

do 3 pkt.

– wymiana (studia zagraniczne), udokumentowany udział w projektach badawczych.

do 4 pkt.

4

Ostateczny wynik studiów:

Ostateczny wynik studiów obliczany jest zgodnie z § 54 Regulaminu studiów i przeliczany na punkty według następujących zasad:

4,01–4,10 – 1 pkt.

4,11–4,20 – 2 pkt.

4,21–4,30 – 3 pkt.

4,31–4,40 – 4 pkt.

4,41–4,50 – 5 pkt.

4,51–4,60 – 7 pkt.

4,61–4,70 – 9 pkt.

4,71–4,80 – 11 pkt.

4,81–4,90 – 13 pkt.

4,91–5,00 – 15 pkt.

15 pkt.

Ogółem

100 pkt.