Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Zajęcia „Ochrony własności intelektualnej”

I ROK STUDIA I STOPNIA

Obowiązkowe zajęcia (dla całego roku) z „Ochrony własności intelektualnej” z dr hab. Wandą Ciszewską odbędą się 25 marca 2019 roku (poniedziałek), godz. 16.30–20.15 (Collegium Humanisticum, sala AB 2.11). Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach proszeni są o kontakt (przed 25.03.19) z panią dr hab. W. Ciszewską.


I tura rejestracji w systemie USOS Semestr letni 2018/2019

I tura rejestracji w systemie USOS na zajęcia z letniego semestru roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się

w dniach 11.02.19 (od godz. 8.00) – 22.02.19 (do godz. 19.00)

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).

 


Zapisy na moduły

II ROK STUDIA I STOPNIA

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – od 17 do 25  stycznia 2019 roku.

 

III ROK STUDIA I STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami licencjackimi w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 należy zrealizować 60 godzin zajęć (=4 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich (30 godzin=2 punkty ECTS) ogólnowydziałowych (pozakierunkowych; 30 godzin= 2 punkty ECTS) oraz pozostałe zajęcia z do wyboru: kontynuacja modułu tematycznego (B), realizacja jednego, nowego modułu chronologicznego (A; 90 godzin=8 punktów ECTS). Wykaz modułów chronologicznych – por. niżej.

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 17 do 25 stycznia 2019 roku.

Moduły do wyboru (chronologiczne – A) dla studentów II i III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni)

 

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

Liczba punktów ECTS

MK I Różne oblicza źródeł archeologicznych

Wybrane problemy interpretacyjne współczesnej archeologii
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

3

Acheologia wobec dylematów współczesności
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

3

Czas i przestrzeń w interpretacjach badaczy epok metali
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

2,5

MK II Kultura świata śródziemnomorskiego

Kultura starożytnej Grecji
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

3

Rzym i Barbaricum
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

2

Pieniądz i gospodarka w świecie starożytnym
wykład: 15 godz./zal./oc.+ laboratorium: 15 godz./zal./oc.)

3

MK III Archeologia słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej

Archeologia wczesnych państw
wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 30 godz./zal./oc.)

4

Słowiańszczyzna plemienna
(wykład: 15 godz./zal./oc.+laboratorium: 30 godz./zal./oc.)

4

 

I ROK STUDIA II STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami magisterskimi w letnim semestrze roku akademickiego 2018/2019 należy zrealizować jeden moduł w ramach zajęć do wyboru (90 godzin=9 punktów ECTS) z zaproponowanych przez Instytut Archeologii (por. wykaz niżej) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich z obszaru nauk społecznych.

 

II ROK STUDIA II STOPNIA

Poza zajęciami obowiązkowymi i seminariami magisterskimi w letnim semestrze roku akademickiego 2018/2019 zrealizować w jeden moduł 90-godzinny (=9 punktów ECTS) oraz jeden 30-godzinny (=3 punkty ECTS) z zaproponowanych przez Instytut Archeologii (por. wykaz niżej).

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 17 do 25 stycznia 2019 roku.

 

Moduły do wyboru dla studentów I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni)

 

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

 

MK I Wybrane problemy badawcze archeologii młodszej epoki brązu i początków epoki żelaza

Sztuka społeczności kultur pól popielnicowych i cywilizacji halsztackiej (SKPP)

 

Wytwórczość domowa i rzemieślnicza w młodszej epoce brązu i początku epoki żelaza (WD)

 

Osiedla obronne w strukturach osadniczych w młodszej epoce brązu i początku epoki żelaza (OS)

 

MK II Grecy i Rzymianie

Krajobraz kulturowy ośrodków miejskich w antyku (KKOMA)

 

Świat Greków i Rzymian (SGR)

 

Kultura hellenistyczna (KH)

 

Romanizacja (RA)

 

MK III Słowianie nadbałtyccy we wczesnym średniowieczu

Początki Słowiańszczyzny nadbałtyckiej (PSN)

 

Pomorze we wczesnym średniowieczu (PWS)

 

Sąsiedzi Słowian nadbałtyckich (SSN)

 

Rośliny i zwierzęta u Słowian nadbałtyckich (RZSN)

 

MK IV Archeologia Nubii średniowiecznej

Archeologia Nubii średniowiecznej (ANS)

 

MK V Teoria wymiany społecznej w prahistorii

Teoria wymiany społecznej w prahistorii (TWSP)

Moduły IV–VI – wyłącznie dla studentów II roku studiów II stopnia.