KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego

Działalność badawcza

Badania mikro- i makroszczątków roślinnych i zwierzęcych z osiedli prahistorycznych, średniowiecznych i nowożytnych w Polsce, Europie i Afryce; relacji pomiędzy człowiekiem a światem roślin i zwierząt; zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym na skutek aktywności gospodarczej człowieka; znaczenie roślin i zwierząt w gospodarce surowcowo-żywnościowej oraz w magii i obrzędach religijnych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

 • studia I stopnia – Podstawy paleobotaniki, Podstawy archeozoologii, Elementy paleogeografii;
 • studia II stopnia – Rośliny w kulturze ludów europejskich, Zwierzęta w kulturze ludów europejskich.

Zajęcia fakultatywne:

 • studia i stopnia – moduł: Archeologia środowiskowa, zajęcia z modułów: Archeologia podwodna, Archeologia antyczna;
 • studia II stopnia – moduł: Środowisko przyrodnicze i kultura, zajęcia z modułów: Słowianie nadbałtyccy we wczesnym średniowieczu, Archeologia zakonu krzyżackiego.

Realizowane projekty badawcze

 1. The Ecology of Crusading
 2. PMP – Pollen Monitoring Programme
 3. Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses ICLEA
 4. Studia nad gospodarowaniem zwierzętami przez ludność wczesnośredniowiecznego ośrodka in Culmine
 5. Zoośrodowisko i gospodarka zwierzętami w średniowieczu i czasach nowożytnych (wielkopolskie centra osadnicze, strefa nadbałtycka, ziemie pruskie)
 6. Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej
 7. Zmiany paleogeograficzne na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski