Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Regulamin Instytutu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INSTYTUTU ARCHEOLOGII

Wydziału Nauk Historycznych


Na podstawie § 34 ust. 2 i 3b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Instytut Archeologii, zwany dalej „Instytutem”, został utworzony Zarządzeniem nr 67 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 2002.

2. Instytut działa na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwanego dalej „Statutem”, oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych.

2. W skład Instytutu wchodzą jednostki organizacyjne, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 może ulegać zmianom wraz z powoływaniem, przekształcaniem lub znoszeniem jednostek organizacyjnych instytutu.

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA INSTYTUTU

§ 3

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie archeologii.

§ 4

Podstawowymi kierunkami badań naukowych prowadzonych w Instytucie są:

1) zdobywanie, dokumentowanie, konserwacja i analiza źródeł archeologicznych;

2) studia nad teorią i praktyką badań archeologicznych;

3) studia interdyscyplinarne uwzględniające osiągnięcia nauk przyrodniczych, humanistycznych i innych, przydatne w poznawaniu dziejów kultury;

4) studia nad kulturą dawną, jej stanami i zmiennością;

 

§ 5

1. Działalność dydaktyczna w instytucie jest prowadzona na studiach, których kierunki i rodzaje są określone w załączniku nr 2.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 może ulegać zmianom wraz ze zmianami kierunków i rodzajów studiów prowadzonych w instytucie.

 

III. ORGANY INSTYTUTU

 

§ 6

Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”.

 

§ 7

1. W skład Rady wchodzą:

1) Dyrektor Instytutu jako przewodniczący;

2) zastępcy Dyrektora;

3) zatrudnieni w Instytucie pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie (w liczbie stanowiącej co najmniej 10% składu rady);

5) wybrany przedstawiciel pracowników zatrudnionych w Instytucie, nie będących nauczycielami akademickimi;

6) wybrany przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich;

7) wybrany przedstawiciel studentów archeologii wydelegowany przez samorząd studencki.

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

1) emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Instytucie przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

2) pracownicy Instytutu lub inni goście zaproszeni przez Dyrektora; ich udział w posiedzeniu rady ogranicza się jedynie do spraw, z powodu których zostali zaproszeni.

3. Kadencja członków Rady wymienionych w ust. 1 punkty 4 i 5 wynosi 4 lata.

4. Kadencja członków Rady wymienionych w ust. 1 punkty 6 i 7 wynosi 1 rok.

 

§ 8

1. Do kompetencji Rady należy:

1) przedstawianie opinii o kandydatach na stanowisko Dyrektora;

2) opiniowanie wniosków dyrektora Instytutu w następujących sprawach:

a) zatrudniania i awansowania pracowników,

b) utworzenia, przekształcenia lub zniesienia jednostek organizacyjnych w Instytucie;

3) wyrażanie opinii w sprawach:

a) kształcenia studentów i organizacji studiów,

b) programów i planów studiów,

c) powoływania, przekształcania i likwidacji kierunków studiów, specjalności, specjalizacji, studiów podyplomowych i innych form kształcenia uniwersyteckiego,

d) działalności wydawniczej Instytutu;

4) uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Instytutu;

5) opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu o powołanie lub odwołanie zastępcy Dyrektora Instytutu i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Dyrektor prezentuje oficjalne stanowisko Instytutu;

7) opiniowanie wniosków dyrektora o powołanie zespołów badawczych w Instytucie i przydzielenie im pracowników do obsługi;

8) opiniowanie kandydatury pracownika Instytutu na członka Komisji Wydziału Nauk Historycznych ds. Oceny Jakości Kształcenia;

9) opiniowanie kandydatów na członków Komisji Instytutu Archeologii ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;

10) opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora z działalności Instytutu.

2. Do głosowania w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 2 punkt 4 uprawnieni są profesorowie i doktorzy habilitowani wchodzący w skład Rady; w pozostałych sprawach głosują wszyscy członkowie Rady.

 

§ 9

Ponadto Rada:

1) może – poprzez dyrektora – występować do Rady Wydziału lub Dziekana z inicjatywą podjęcia działań w każdej sprawie należącej do zakresu ich działania, o ile dotyczy ona Instytutu lub jego jednostki organizacyjnej;

2) opiniuje bądź zajmuje stanowisko w sprawach skierowanych do Rady przez organa wyższej instancji;

3) rozpatruje sprawy nie ujęte w § 8 o ile na posiedzeniu Rady zostaną one postawione przez dyrektora lub członka Rady, pod warunkiem, że nie narusza to kompetencji innych organów Uniwersytetu.

 

§ 10

1. Posiedzeniom rady przewodniczy Dyrektor Instytutu, z wyjątkiem posiedzeń, o których mowa w ust. 2.

2. Posiedzeniom rady poświęconym ocenie działalności Dyrektora Instytutu przewodniczy senior rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 11

1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje dyrektor Instytutu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2. Posiedzenia nadzwyczajne rady zwołuje Dyrektor Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Rady, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku; pisemny wniosek powinien zawierać proponowany przedmiot obrad.

3. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem wszystkich jej członków.

4. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku głosowania dotyczącego członka Rady, zainteresowany nie uczestniczy w głosowaniu.

6. Od uchwał Rady przysługuje prawo odwołania do Rady Wydziału w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

 

§ 12

1. Rada może określić tryb swojej pracy.

 

§ 13

1. Organem jednoosobowym Instytutu jest Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”.

 

§ 14

1. Dyrektor kieruje instytutem i reprezentuje go.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) dysponowanie środkami finansowymi instytutu zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Uniwersytecie;

2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w Instytucie i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez Radę Wydziału;

3) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności badawczej przez pracowników Instytutu;

4) występowanie za pośrednictwem Dziekana z wnioskami w sprawach osobowych pracowników Instytutu;

5) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu
z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu;

6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu;

7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu.

4. Ponadto do kompetencji Dyrektora należy:

1) ustalanie zakresów czynności wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, do których pracowników przydzielono;

2) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz określanie ich składu i zadań;

3) rozwiązywanie wszelkich innych spraw związanych z działalnością instytutu lub z pracownikami instytutu.

5. Dyrektor informuje radę o ofertach prac badawczych.

6. Dyrektor jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami Wydziału, Rektorem i Radą Instytutu.

7. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania do Dziekana Wydziału, w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia.

 

§ 15

1  Zakres obowiązków i kompetencji zastępcy Dyrektora Instytutu, zwanego dalej „Zastępcą Dyrektora”, określa Dyrektor.

2. Zastępca Dyrektora zajmuje się sprawami organizacyjnymi wynikającymi z obowiązków Dyrektora.

3. Dyrektor nie może przekazać zastępcy dyrektora kompetencji wynikających z zadań zawartych w § 60 statutu.

4. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki w zakresie bieżącego funkcjonowania Instytutu przejmuje zastępca dyrektora.

 

§ 16

1. W instytucie działa stała Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2. W skład Komisji wchodzą:

1) profesorowie lub doktorzy habilitowani w liczbie trzech osób, po jednym reprezentancie
z zakresu archeologii prahistorycznej, archeologii antycznej i archeologii historycznej;

2) przedstawiciel Instytutu do Komisji Wydziału Nauk Historycznych ds. Oceny Jakości Kształcenia;

3) sekretarz;

4) w posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu;

5) w sprawach zatwierdzeń i zmian tematów prac dyplomowych z pełnoprawnym głosem występują promotorzy,

6) z głosem doradczym w posiedzeniach komisji uczestniczyć mogą inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

3. Komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego.

4. Komisja określa tryb swojej pracy.

5. Do zadań Komisji należy:

1) ewaluacja programów kształcenia;

2) przygotowywanie projektów programów studiów;

3) proponowanie zmian w programach studiów;

4) zatwierdzanie tematów prac dyplomowych i wyrażanie zgody na ich zmiany;

5) opiniowanie wniosków pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych, dotyczących przebiegu procesu kształcenia;

6) na wniosek Dyrektora lub Rady rozpatrywanie innych spraw związanych z dydaktyką prowadzoną w Instytucie.

6. Zadania, o których mowa w ust. 5 punkty 1 i 2 komisja podejmuje na wniosek Dyrektora, Rady Instytutu lub z własnej inicjatywy.

7. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej 50% składu – w tym przynajmniej dwóch osób z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.

8. Kadencja komisji trwa cztery lata.

 

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU

§ 17

1. Jednostkami naukowo-dydaktycznymi Instytutu są zakłady i pracownie naukowo-dydaktyczne.

2. W Instytucie mogą funkcjonować pracownie techniczne.

3. Jednostką organizacyjną Instytutu jest biblioteka.

 

§ 18

Zadaniem zakładu i pracowni naukowo-dydaktycznej jest prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej w zakresie określonym w akcie o ich utworzeniu.

 

§ 19

1. Zadaniem pracowni technicznej jest wykonywanie na rzecz instytutu prac o charakterze naukowo-technicznym bądź technicznym oraz prowadzenie działalności dydaktycznej.

2. W pracowni – za zgodą Dyrektora – mogą być prowadzone działania wspierające prace badawcze.

 

§ 20

1. Kierownika zakładu (pracowni) powołuje na czas określony nie dłuższy niż cztery lata Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu – złożony, za pośrednictwem dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.

2. Kierownik zakładu (pracowni) organizuje pracę podległej jednostki organizacyjnej, zgodnie z planami działania Instytutu.

3. Do zadań kierownika zakładu (pracowni) należy w szczególności:

1) ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,

2) organizowanie działalności naukowej,

3) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,

4) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów,

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu (pracowni), nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub Dyrektora.

4. Kierownik zakładu (pracowni) jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

 

§ 21

1. Kierownik zakładu (pracowni) jest odpowiedzialny za pracę zakładu (pracowni) przed organami Instytutu.

2. Od decyzji kierownika zakładu (pracowni) przysługuje prawo odwołania do dyrektora instytutu, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

 

V. PRACOWNICY INSTYTUTU

 

§ 22

Pracownikami Instytutu są nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowo-techniczni, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi.

 

§ 23

1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia nauczycieli akademickich określa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz statut Uniwersytetu.

2. Dyrektor lub bezpośredni przełożony (kierownik zakładu/pracowni) mogą powierzyć podległemu nauczycielowi akademickiemu zadania o charakterze organizacyjnym.

 

§ 24

1. Przydzielenie pracownika naukowo-technicznego do odpowiedniej jednostki organizacyjnej instytutu określa Dyrektor.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracownika naukowo-technicznego określa Dyrektor po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej Instytutu.

3. W odniesieniu do pracowników biblioteki, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi obowiązują odrębne od niniejszego regulaminu przepisy.

4. Zakres obowiązków każdego pracownika nie będącego nauczycielem akademickim winien mu być przedstawiony przy zawieraniu umowy o pracę.

 

VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 25

Ustalanie wiążącej wykładni przepisów regulaminu należy do Rady Wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.

 

§ 26

1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Dyrektor lub Rada mogą wystąpić do dziekana z inicjatywą wprowadzenia zmian do regulaminu.

 

§ 27

Traci moc Regulamin Instytutu Archeologii z dnia 18.09.2007 roku

 

§ 28

Sprawy, o których nie stanowi niniejszy regulamin rozstrzyga Dyrektor Instytutu na podstawie przepisów wyższego rzędu, kierując się dobrymi obyczajami i tradycjami akademickimi.

 

§ 29

Regulamin uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 16.09.2014 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Dziekan

Wydziału Nauk Historycznych

/Prof. dr hab. Jacek Gzella/