Strefa studenta
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studium doktoranckie,
organizacja roku akademickiego, programy i plany studiów

Program studiów na specjalności rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa archeologicznego

 

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Nauk Historycznych

Kierunek studiów:

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Archeologia

Poziom kształcenia:

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

(ogólnoakademicki, praktyczny)

Ogólnoakademicki

Forma studiów:

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Studia stacjonarne

Specjalność:

Rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa archeologicznego

Liczba semestrów:

6 (sześć)

Liczba punktów ECTS:

180

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

2250

 

I SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-WA-S1

Wstęp do archeologii

wykład

15

4

egzamin

1201-AR-WA-S1

Wstęp do archeologii

ćwiczenia

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AZP/z-S1

Archeologia ziem polskich

wykład

30

4

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AZP/z-S1

Archeologia ziem polskich

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-MDABT-S1

Metody i dokumentacja archeologicznych badań terenowych

wykład

15

5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-MDABT-S1

Metody i dokumentacja archeologicznych badań terenowych

laboratorium

45

zaliczenie na ocenę

1201-AR-PA-S1

Podstawy archeozoologii

laboratorium

30

3,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-RZBP-S1

Rola i znaczenie badań podwodnych we współczesnej archeologii

wykład

15

1,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-WPKZ-S1

Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych

laboratorium

30

3

zaliczenie na ocenę

1201-AR1-IA-S1

Informatyka w archeologii

laboratorium

30

2,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-CT

Ćwiczenia terenowe I

zajęcia terenowe

225

7,5

zaliczenie na ocenę

Razem

495

31

→zapisz się na studia

 

— II SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-AZP/l-S1

Archeologia ziem polskich

wykład

30

4

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AZP/l-S1

Archeologia ziem polskich

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-APPM-S1

Paleolit i mezolit

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-APPM-S1

Paleolit i mezolit

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-APN-S1

Neolit

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-APN-S1

Neolit

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-APWEB-S1

Wczesne okresy epoki brązu

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-APWEB-S1

Wczesne okresy epoki brązu

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-ZHMBA-S1

Zarys historii i metody badań archeologiczno-architektonicznych

wykład

15

1,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-PP-S1

Podstawy paleobotaniki

laboratorium

30

3,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-EP-S1

Elementy paleogeografii

laboratorium

15

1,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AF-S1

Antropologia fizyczna

wykład

15

3,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AF-S1

Antropologia fizyczna

laboratorium

15

zaliczenie na ocenę

Razem

285

29

→zapisz się na studia

 

— III SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-APEBEZ-S1

Młodsze okresy epoki brązu-wczesne okresy epoki żelaza

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-APEBEZ-S1

Młodsze okresy epoki brązu-wczesne okresy epoki żelaza

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-APOLOWL-S1

Okres lateński–okres wędrówek ludów

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-APOLOWL-S1

Okres lateński–okres wędrówek ludów

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-ASS-S1

Archeologia świata śródziemnomorskiego

wykład

15

2

zaliczenie na ocenę

1201-AR-TPN-S1

Techniki pracy naukowej w archeologii

laboratorium

30

3

zaliczenie na ocenę

1201-AR-OZA-S1

Ochrona zabytków archeologicznych – podstawy prawne

wykład

15

1

zaliczenie na ocenę

1201-AR-SDK-S1

Społeczne dziedzictwo kulturowe

wykład

15

2,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-SDK-S1

Społeczne dziedzictwo kulturowe

ćwiczenia

15

zaliczenie na ocenę

1201-AR-DPMS-S1

Przedmiot z oferty Instytut Filozofii

wykład

30

2

zaliczenie na ocenę

 

Język obcy nowożytny

lektorat

60

2

zaliczenie na ocenę

 

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

30

1

zaliczenie na ocenę

1201-AR-CT

Ćwiczenia terenowe I

zajęcia terenowe

225

7,5

zaliczenie na ocenę

Razem

525

31

→zapisz się na studia

 

— IV SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-AHWS-S1

Wczesne średniowiecze

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-AHWS-S1

Wczesne średniowiecze

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AHPSON-S1

Późne średniowiecze–okres nowożytny

wykład

15

5

egzamin

1201-AR-AHPSON-S1

Późne średniowiecze–okres nowożytny

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AG-S1

Archeologia starożytnej Grecji

wykład

15

1

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AR-S1

Archeologia starożytnego Rzymu

wykład

15

1

zaliczenie na ocenę

1201-AR-MODA-S1

Muzea w ochronie dziedzictwa archeologicznego

laboratorium

45

3

zaliczenie na ocenę

1201-AR-DPMS-S1

Dziedzictwo przyrodnicze w muzeach i skansenach

laboratorium

30

3

zaliczenie na ocenę

1201-AR-PGA-S1

Podstawy GIS w archeologii

wykład

15

7

zaliczenie na ocenę

1201-AR-PGA-S1

Podstawy GIS w archeologii

laboratorium

60

zaliczenie na ocenę

 

Język obcy nowożytny

lektorat

60

3

zaliczenie na ocenę

 

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

30

1

zaliczenie na ocenę

Razem

360

29

→zapisz się na studia

 

— V SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-AE-S1

Archeologia eksperymentalna

laboratorium

60

6

zaliczenie na ocenę

1201-AR-KZODA-S1

Konserwacja zabytków w ochronie dziedzictwa archeologicznego

laboratorium

45

4

zaliczenie na ocenę

1201-AR-MNA-S1

Metody nieinwazyjne w archeologii

wykład

15

3

zaliczenie na ocenę

1201-AR-MNA-S1

Metody nieinwazyjne w archeologii

laboratorium

30

zaliczenie na ocenę

1201-AR-SL-S1

Seminarium dyplomowe

seminarium

30

7

zaliczenie na ocenę

 

Wykład ogólnowydziałowy

wykład

30

2

zaliczenie na ocenę

 

Zajęcia z modułu z zakresu archeologii prahistorycznej lub archeologii antycznej lub archeologii historycznej

 

90

8

zaliczenie na ocenę

Razem

300

30

→zapisz się na studia

 

— VI SEMESTR 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

1201-AR-HTA-S1

Historia i teoria archeologii

wykład

15

3,5

egzamin

1201-AR-HTA-S1

Historia i teoria archeologii

ćwiczenia

15

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AK-S1

Antropologia kulturowa

wykład

15

2,5

zaliczenie na ocenę

1201-AR-AK-S1

Antropologia kulturowa

ćwiczenia

15

zaliczenie na ocenę

1201-AR-ARK-S1

Archeologia rekonstrukcyjna

laboratorium

60

6

zaliczenie na ocenę

1201-AR-TWA-S1

Techniki i technologie wizualizacji w archeologii

wykład

15

7

zaliczenie na ocenę

1201-AR-TWA-S1

Techniki i technologie wizualizacji w archeologii

laboratorium

60

zaliczenie na ocenę

1201-AR-SL-S1

Seminarium dyplomowe

seminarium

30

7

zaliczenie na ocenę

 

Wykład ogólnouniwersytecki

wykład