O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

kierownik: dr hab. Krzysztof Cyrek, prof. UMK

adiunkt:  dr Łukasz Czyżewski

asystent: dr Magdalena Sudoł

 


Działalność badawcza

Paleolit środkowej części Jury Polskiej – zasiedlenie jaskini Biśnik (interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych), osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych, badania nad występowaniem, dystrybucją i użytkowaniem surowców kamiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej, paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich. Paleolit Ukrainy Zachodniej – badania paleolitycznego osadnictwa w dolinie środkowego Dniestru. Paleolit i mezolit ziemi chełmińskiej – osadnictwo w dolinie Wisły (rejon Torunia i Grudziądza) oraz w rejonie Ludowic i Sąsieczna.

→czytaj więcej

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Wstęp do archeologii, Paleolit i mezolit, Wstęp do archeologii, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Stare i nowe poglądy w badaniach nad paleolitem i mezolitem, Seminarium magisterskie

Zajęcia fakultatywne:

studia i stopnia – moduł Archeologia prahistoryczna;

studia II stopnia – moduły Wybrane problemy badawcze archeologii paleolitu i mezolitu, Kultura symboliczna paleolitu i mezolitu.

→czytaj więcej

Realizowane projekty badawcze

Zasiedlenie jaskini Biśnik. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych

Osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki

→czytaj więcej