O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Zakład Młodszej Epoki Kamienia

kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kukawka

adiunkt: dr Kamil Adamczak

 


Działalność badawcza

Badanie kultury społeczności wczesnorolniczych w Europie – jej geneza, stan i procesy przemian; wzajemne relacje grup rolniczych i relacje z tradycyjnym światem ludów zbieracko-łowieckich; analiza wpływów procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan odkrywanych struktur archeologicznych oraz stosowanych metod badawczych i analitycznych na stan wiedzy archeologicznej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Neolit, Wczesne okresy epoki brązu, Historia i teoria archeologii, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Neolityzacja Europy Środkowej, Początki epoki metali i powstanie cywilizacji, Seminarium magisterskie;

studia III stopnia – Metodyka i metodologia archeologicznych badań terenowych, Seminarium doktorantów.

Zajęcia fakultatywne:

studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia prahistoryczna;

studia II stopnia – moduły: Wybrane problemy badawcze archeologii neolitu, eneolitu i początków epoki brązu, Wybrane metody analityczne w archeologii.

Realizowane projekty badawcze

Neolit Europy Środkowej i Wschodniej