O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Zakład Epok Brązu i Żelaza

kierownik: dr hab. Jacek Gackowski

adiunkt: dr Ewa Bokiniec

 


Działalność badawcza

Osadnictwo ludności kultur łużyckiej i pomorskiej na ziemi chełmińskiej – badania osiedli (w tym obronnych) i cmentarzyskach ciałopalnych; cykl oksywsko-wielbarski na ziemi chełmińskiej w świetle powiązań interregionalnych; problematyka metodologiczna z zakresu archeologii „mokrej” i bezinwazyjnej; archeologia krajobrazu i archeologia środowiska przyrodniczego w badaniach osadniczych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

na studiach I stopnia – Archeologia ziem polskich, Młodsze okresy epoki brązu–wczesne okresy epoki żelaza, Okres lateński–okres wędrówek ludów, Seminarium licencjackie;

na studiach II stopnia – Społeczności młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Północni sąsiedzi Rzymu.

Zajęcia fakultatywne:

na studiach I stopnia – zajęcia z modułu Archeologia prahistoryczna;

na studiach II stopnia – moduły: Wybrane zagadnienia badawcze z archeologii młodszej epoki brązu i początków epoki żelaza, Wybrane problemy badawcze archeologii Barbaricum, zajęcia z modułu: Archeologia jezior.

Realizowane projekty badawcze

Struktury osadnicze w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza na Pojezierzu Chełmińskim i przyległych dolinach Wisły, Drwęcy i Osy

Transformacje kulturowe na Pomorzu na przełomie er

Celtyccy władcy germańskiej Europy