O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

adiunkt: dr Jacek Bojarski

adiunkt: dr Marcin Weinkauf 

 


Działalność badawcza

w ramach działalności statutowej prowadzone są badania nad kulturą materialną i duchową oraz przemianami społeczno-gospodarczymi na terenie wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, w tym: osadnictwem i formami zasiedlenia na terenie Pomorza Nadwiślańskiego, wytwórczością garncarską w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej, metalurgią, obróbką kości i poroża, a także wytwórczością szklarską na Pomorzu,  wymianą towarową w strefie nadbałtyckiej oraz kontaktami handlowymi i komunikacją w strefie Niżu Polskiego, architekturą obronną oraz zwyczajami pogrzebowymi w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.

Działalność dydaktyczna:

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Archeologia ziem polskich, Techniki pracy naukowej w archeologii, Metody i dokumentacja archeologicznych badań terenowych, Wczesne średniowiecze, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii wczesnego średniowiecza, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

studia i stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia historyczna;

studia II stopnia – moduły: Słowianie nadbałtyccy we wczesnym średniowieczu, Metody badań osadniczych, zajęcia z modułu: Archeologia jezior.

Realizowane projekty badawcze:

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Kałdusie

Osadnictwo strefy chełmińsko-dobrzyńskiej na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza

Podwodne badania AZP w strefie Niżu Polskiego

Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części na Niżu Polskim we wczesnym średniowieczu (Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia Wielkopolska i Kujawy)

Atlas grodów wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski