O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

kierownik: dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

profesor nadzwyczajny: prof. dr hab. Anna Drążkowska

 


Działalność badawcza

Procesy osadnicze, szczególnie zachodzące w strefie pozamiejskiej; osadnictwo zakonu krzyżackiego, w tym obiekty obronne (grody i zamki); kultura materialna miast i wsi (ze szczególnym uwzględnieniem wytwórczości garncarskiej); kultura funeralna czasów nowożytnych (interdyscyplinarne badania krypt grobowych); badania kostiumologiczne (historia ubioru i tkanin).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Późne średniowiecze–okres nowożytny, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia historyczna;

studia II stopnia – zajęcia z modułów: Archeologia zakonu krzyżackiego, Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim (XV–XVIII wiek).

- Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej

Realizowane projekty badawcze

Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

Późnośredniowieczne siedziby rycerskie na Śląsku i w Czechach (problematyka i metodyka badawcza)

Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (XIII–XV wiek)