O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Pracownia Traseologii

kierownik: dr hab. Jolanta Malecka-Kukawka, prof. UMK

adiunkt: dr Grzegorz Osipowicz 

 


Działalność badawcza

Badania traseologiczne wytworów pradziejowych i średniowiecznych; metodyka badań traseologicznych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Wstęp do archeologii, Archeologia ziem polskich, Antropologia kulturowa, Historia i teoria archeologii, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – metody analityczne w różnych tradycjach badawczych archeologii, Wybrane zagadnienia z historii i metodologii archeologii, Seminarium magisterskie;

studia III stopnia – Metodyka i metodologia badań archeologicznych, Konwersatorium doktorantów.

Zajęcia fakultatywne:

studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia prahistoryczna

studia II stopnia – zajęcia z modułów: Wybrane problem badawcze paleolitu i mezolitu, Wybrane metody analityczne w archeologii.

Realizowane projekty badawcze

Organizacja przestrzenna oraz funkcja obozowisk mezolitycznych

Narzędzia krzemienne w epoce kamienia północno-wschodniej części Niżu Polskiego

Neolityzacja wybrzeża Litwy

Badania traseologiczne paleolitycznych narzędzi krzemiennych z Jaskini Biśnik

Traseologia w studiach nad prehistorycznym górnictwem krzemienia

Surowce krzemienne w pradziejach (od neolitu po epokę żelaza) w świetle badań traseologicznych