O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego

kierownik: dr hab. inż. Daniel Makowiecki, prof. UMK

adiunkt: dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz

 


Działalność badawcza

Badania mikro- i makroszczątków roślinnych i zwierzęcych z osiedli prahistorycznych, średniowiecznych i nowożytnych w Polsce, Europie i Afryce; relacji pomiędzy człowiekiem a światem roślin i zwierząt; zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym na skutek aktywności gospodarczej człowieka; znaczenie roślin i zwierząt w gospodarce surowcowo-żywnościowej oraz w magii i obrzędach religijnych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Podstawy paleobotaniki, Podstawy archeozoologii, Elementy paleogeografii;

studia II stopnia – Rośliny w kulturze ludów europejskich, Zwierzęta w kulturze ludów europejskich.

Zajęcia fakultatywne:

studia i stopnia – moduł: Archeologia środowiskowa, zajęcia z modułów: Archeologia podwodna, Archeologia antyczna;

studia II stopnia – moduł: Środowisko przyrodnicze i kultura, zajęcia z modułów: Słowianie nadbałtyccy we wczesnym średniowieczu, Archeologia zakonu krzyżackiego.

Realizowane projekty badawcze

The Ecology of Crusading →odwiedź stronę projektu

PMP – Pollen Monitoring Programme →odwiedź stronę projektu

Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses ICLEA →odwiedź stronę projektu

Studia nad gospodarowaniem zwierzętami przez ludność wczesnośredniowiecznego ośrodka in Culmine

Zoośrodowisko i gospodarka zwierzętami w średniowieczu i czasach nowożytnych (wielkopolskie centra osadnicze, strefa nadbałtycka, ziemie pruskie)

Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej

Zmiany paleogeograficzne na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski