O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / magdalena sudol procyk

Magdalena Sudoł-Procyk


doktor

adiunkt w Zakładzie Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

archeolog; starsza i środkowa epoka kamienia, archeologia środowiskowa, archeologia jaskiń, plejstocen, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Polska, Europa Środkowa

magdalena.sudol@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 98, pokój 14

dyżur dydaktyczny: czwartek, 9.00–10.00

 


Kariera naukowa

doktorat: 2014 r., Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozprawa doktorska pt. Kultura mikocka na ziemiach polskich, napisana pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

studia magisterskie: 1998-2003 r. – archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca magisterska pt. Wieloaspektowa analiza asymetrycznych form tylcowych z Jaskini Biśnik, napisana pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2004 r.: asystent; Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Działalność organizacyjna:

Współorganizowanie dwóch międzynarodowych konferencji: „Artefakt w przestrzeni: krzemienica, skupienie, stanowisko, region, 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń oraz „European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3, cultures - environment – chronology”, 25-28 września 2012 r. Wolbrom.

Członek Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika.

Członek Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM. 

Opiekun międzywydziałowego Akademickiego Klubu Speleologicznego działającego przy IA UMK.

Doświadczenie badawcze

Staże i stypendia

2008–2010   Stypendium doktorskie, przyznane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2008–2008   Staż w ramach grantu UMK na wyjazdy zagraniczne młodych pracowników naukowych Ustav „Anthropos”, Morawskie Muzeum Ziemi w Brnie. Opiekuni naukowi: doc. Karel Valoch, dr Petr Neruda.

2007–2007   Staż w ramach projektu Leonardo da Vinci II – ARCHEO-TOR Królewskie Muzeum Historii i Sztuki (Musée Royaux d'Art et d'Histoire) w Brukseli. Opiekun naukowy dr Valery Sitlivy.

Projekty badawcze

2011 – 2014 Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Grant nr 2011/01/N/HS3/01299.

2013 Holoceńskie poziomy kulturowe na jaskiniowym stanowisku Schronisko w Smoleniu III, w oparciu o datowania radiowęglowe. Kierownik projektu finansowanego przez WNH UMK. Grant nr 1579-NH.

2012 Wokół stanowisk epoki kamienia. Mapa wychodni surowców krzemiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej. Kierownik projektu finansowanego przez WNH UMK. Grant nr 1048-NH.

2011Inwentarze krzemienne kultury mikockiej z terenu Polski. Kierownik projektu finansowanego przez WNH UMK. Grant nr 330-NH.

2010 Środkowopaleolityczne inwentarze z Jaskini Kůlna (Czechy). Grant UMK na wyjazdy zagraniczne młodych pracowników naukowych w roku 2008 (22.09-12.10) do Brna w Czechach.

2009 – 2012 Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik. Wykonawca w Grancie MNiSW Nr N N109 318237. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Cyrek, prof. UMK.

2003 – 2006 Zasiedlenie jaskini Biśnik w środkowym plejstocenie. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych. Uczestnik w projekcie rrealizowanym w ramach grantu KBN nr 2H01H02625. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Cyrek, prof. UMK.

Nagrody i wyróżnienia

2013 Wyróżnienie przez RWNH UMK rozprawy doktorskiej pt. Kultura mikocka na ziemiach polskich, napisanej pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Cyrka, prof. UMK.

2011 Medal imienia dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz stopnia pierwszego, za współautorstwo publikacji pt.: „Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environment al background”, nadawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (Sekcja Speleologiczna).

2010 Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej – pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań statutowych, w ramach projektu „Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik.