O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / jolanta malecka kukawka

Jolanta Małecka-Kukawka


doktor habilitowany prof. UMK

kierownik Pracowni Traseologii

neolit Europy Środkowej, krzemieniarstwo w pradziejach, traseologia, historia i metodologia archeologii.

jolanta.malecka-kukawka@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 20, pokój 136

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 10.00–11.00

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2002, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii – neolit w Europie Środkowej, na podstawie dorobku oraz pracy Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń 2001

doktorat: 1992, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, na podstawie pracy Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI – IV tysiąclecie p.n.e.),Toruń 1992, promotor doc. Dr hab. Jacek Lech

Studia w Katedrze Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 1974 - 1980; praca magisterska Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu, napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Kazimierza Siuchnińskiego

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2005 r. - kierownik Studium Doktoranckiego Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych

2010-2012 – przewodnicząca Komisji Dydaktycznej Instytutu Archeologii UMK

1993-1994 ­ pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Historycznych ds. bytowych studentów

Doświadczenie Badawcze

Staże

1995 (2 tyg.) British Museum, Londyn

1995 (1 m-c) Miedzynarodowa Szkoła Eksperymentalno-Traseologiczna w Iżewsku, Rosja,

1991, 1993 (1 m-c) Uniwersytet J. E. Purkyne w Brnie,

1987 (3 miesiące) Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk w ST. Petersburgu

Projekty Badawcze

Granty zagraniczne

2003-2007 r. uczestnictwo w ECSEGFALVA PROJECT, koordynowanym przez prof. Alasdaira Whittle’a z Uniwersytetu w Cardiff, (publikacja Worked Stone: flint and obsidian. Use-wear analysis, [w:] The Early neolithic on the Hungarian Plain. Investigation of the Körös Culture site of Ecsegfalva 23, county Bekes, A. Whittle (ed.), Varia Archeologica Hungarica XXI, vol. II, 2007, s. 712-717, 721-725.

1990-1999 z Instytutem Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk w ST. Petersburgu, projekt w zakresie traseologii, tłumaczenie i redakcja książki G. F. Korobkowej Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Toruń 1999

Udział w realizacji Grantu NCN Nr 2011/01/B/HS3/04146 pt.: Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie Na Pomorzu Zachodnim, ekspertyza traseologiczna.(2011)

Udział w realizacji Grantu KBN 1H01H01727, publikacja: Samborzec, pow. Sandomierz, wyniki analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych z jam kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz wybranych materiałów lendzielsko-polgarskiego kompleksu kulturowego, [w:] A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, Wrocław 2008, s. 205-237.

Udział w Programie Badań Projektowanej Autostrady A-1, kierownictwo badaniami wykopaliskowymi, udział w opracowaniach wyników badań, ekspertyzy specjalistyczne (1999-2005)

Grant KBN 1841/IA/104/96 – kierownik grantu: Stanowisko badawcze mikroskopii optycznej do badań traseologicznych źródeł archeologicznych (1996)

Projekt Neolit ziemi chełmińskiej; współprowadzenie badań ponad 40 stanowisk neolitycznych na ziemi chełmińskiej, udział w pracach związanych z badaniami powierzchniowymi w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. (od 1982 r.), (realizowany od 1982 r)

Nagrody i wyróżnienia

2012 - srebrny Krzyż Zasługi

1999 nominacja do Nagrody Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie w zakresie archeologii.

nagrody i wyróżnienia JM Rektora:

1983, 1988, 1993, 1997, 2002.

Działalność organizacyjna, członkostwo w organizacjach naukowych

od 2012 członek Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych (UISPP)

od 2006 r. członek komisji Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times w ramach UISPP Permanent Comitee,

od 2008 członek Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN

2013 - Członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji Artefakt w przestrzeni. Krzemienica-skupienie-stanowisko-region, 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, Toruń 23-25.10.2013.

2004 r. - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowego sympozjum: „Krzemieniarstwo wspólnot kultur pól popielnicowych (około 1300 – 400 lat p.n.e.)”, zorganizowanego z okazji 15 rocznicy Powstania Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych,

2003 r.- 2008 - członek Komisji Dziejów Archeologii Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN

1992-1999 ­ członek Komisji Dziejów i Metodologii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN