O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / daniel makowiecki

Daniel Makowiecki


profesor doktor habilitowany inżynier

Zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii

kierownik Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego

archeolog, zootechnik; archeozoologia, archeologia środowiskowa, holocen, Polska, Europa, Egipt

daniel.makowiecki@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 49, pokój 167

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 15.30–16.30

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2004 r., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

doktorat: 1997 r., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Oddział w Poznaniu

studia inżynierskie: 1983–1987 r. – zootechnika, Wydział Zootechniczny, Akademia Rolnicza w Poznaniu

studia magisterskie: 1978–1982 r. – archeologia, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2006 r.: profesor UMK; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2004–2006 r.: docent, p/o kierownika Pracowni Archeobiologicznej; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu

1997–2004 r.: adiunkt; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu

1982–1994 r.: pracownik naukowo-techniczny; Katedra Anatomii Zwierząt, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Institute of Archaeology, Reading University (tygodniowy pobyt w 2011 r.)

McDonald Institute, Cambridge University (tygodniowy pobyt w 2010 r.)

Department of Archaeology, University of York (tygodniowy pobyt w laboratorium archeozoologicznym w 2006 r.)

Sypendium w Royal Belgian Institute of Natural Sciences Brussels (po dwa tygodnie w 2006 i 2009 r., finasowane przez Unię Europejską w ramach programu Synthesis of Systematic Resources)

European Commission – Access to Research Infrastructure Action of the Improving Human Potential Programme –Dania (2 miesiące w 2001 r.)

Aleksander von Humboldt Stiftung (15 miesięcy w latach 1999–2000 oraz 3 miesiące w 2005 r.)

Stypendium Belgian Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (8 miesięcy w latach 1995–1996)

Projekty badawcze

Zagraniczne

2010–2014 r.: The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic, finansowany przez the European Research Council, we współpracy z Department of Archaeology, Reading University; kierownik projektu dr. Aleksander Pluskowski, Reading University. Wykonawca.

2012 r.: The puzzle of the Early Mediaeval settlement at Roztoky, Patterns of land use, subsistence and the site formation – kierownik projektu PhDr. Martin Kuna z Institute of Archaeology, Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic. Fish remains from a multicultural prehistoric and Early Mediaeval site at Roztoky in Central Bohemia - wykonawca.

2009 r.: Archaeoichthyology in Tell el Farkha, the Pre-Dynastic and Early Dynastic settlement in Nile Delta, realizowany w Royal Belgian Institute of Natural Sciences Brussels. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Synthesys. Współpraca z prof. Wim Van Neer z Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels. Projekt indywidualny.

2007-2009 r.: Medieval Origins of Comercial See Fishing, kierownik dr. James H. Barrett, Deputy Director, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, Cod and Herring in Medieval Poland. Research collaborator.

2007 r.: Pleistocene fauna of Wadi Umm Rahau (Sudan), realizowany w Royal Belgian Institute of Natural Sciences Brussels. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Synthesys (Synthesis of Systematic Resources). Projekt indywidualny.

2005 r.: Domestication of the horse and migration of sturgeon in Europa a DNA studies in subfossil bone finds. Stypendium Alexander von Humboldt Stiftung w Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung. Berlin.

2001 r.: Archaeozoological research of fishes and birds from Polish Baltic sites in Medieval and Postmedieval periods, w Copenhagen Biosystematics Centre, przy Zoological Museum University of Copenhagen. Badania sponsorowane przez Europaen Commission – Access to Research Infrastructure Action of the Improving Human Potential Programme. Projekt indywidualny.

1999-2000 r.: Studies on the evolution of fish fauna and fishing in Poland. Stypendium Alexander von Humboldt Stiftung w Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung. Berlin. Współpraca z Priv. Doz. Dr. Norbert Benecke.

1999 r.: Mensch und Umwelt im Odergebit in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Projekt niemiecko-polski w ramach współpracy z Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung w Berlinie.

1999 r.: Deutchen Forschunsgemeinschaft, Mensch und Umwelt in ur- und frühgeschichtlicher Spätpleistozän bis zum Mittelalter, w ramach współpracy z Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung w Berlinie.

1995-1996r.: Study of fish remains from archaeological sites in Belgium and Poland. Stypendium w Royal Museum of Central Africa w Tervuren, Belgia. Międzynarodowy grant finansowany przez  Belgian Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs. Współpraca i opieka merytoryczna prof. dr. Wim Van Neer.

Krajowe

2012-2014 r.: Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności. Północna część suburbium (kwartał I)”. Nr grantu 11H 11 010780. Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wykopalisk w Szczecinie. Kierownik dr Anna B. Kowalska, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wykonawca.

2011-2014 r.: Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Grant N N109 181340. Kierownik dr hab. Jacek Kabaciński. Wykonawca.

2011-2013 r.: Toruń, rozwój przestrzenny, socjotopografia, środowisko przyrodnicze, antropologia, archeozoologia. Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski. Wykonawca.

2011-2013 r.: Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkową Wartą. Kierownik  dr hab. Przemysław Makarowicz. Wykonawca.

2011-2013 r.: Osadnictwo a środowisko na ziemiach Prusów we wczesnym średniowieczu, na przykładzie kompleksu osadniczego z miejscem kultu w Poganowie. Kierownik mgr Mariusz Antoni Wyczółkowski. Wykonawca.

2011-2013 r.: Przemiany środowiska przyrodniczego i rozwój krajobrazu kulturowego Poznania. Ekologia historyczna miasta. Kierownik dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM . Wykonawca.

2010-2013 r.: Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta. Kierownik dr Beata Wywrot-Wyszkowska, IAE PAN, Oddział w Szczecinie. Badania archeoichtiologiczne szczątków z wykopalisk w Kołobrzegu. Wykonawca.

2010–2013 r.: Świat budowniczych osiedli obronnych z początków epoki brązu w Europie Środkowej na przykładzie osady w Bruszczewie, woj. wielkopolskie. Synteza wyników. Numer: NN 109 053539, kierownik prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu. Wykonawca

2012 r.: Badania archeozoologiczne z wykopalisk wczesnośredniowiecznego gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Realizowany przy współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawca.

2012 r.: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z wykopalisk w Stargardzie Szczecińskim. Realizowany przy współpracy z Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych oraz przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński. Wykonawca.

2010-2011 r.: Osada z okresu wpływów rzymskich w Opatowie, pow. Kłobuck, stanowisko 6. Numer: MNiSW (N109217735), kierownik prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badania archeozoologiczne w miejscowości Opatów, stan. 6, gm. Kłobuck. Wykonawca.

2007-2009 r.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis (projekt 3). Numer: MNiSW N109288233, kierownik dr hab. Wojciech Chudziak, prof. UMK Toruń. Wykonawca.

2007-2008 r.: Analiza genetyczna jesiotra w związku z pracami nad jego restytucją w wodach Polski. Numer: MNiSW N N311 2559 33, kierownik prof. dr hab. Piotr Węgleński Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytet Warszawski 02-106 Warszawa, Pawińskiego 5a. Wykonawca.

2007-2008 r.: Analiza archeozoologiczna pozostałości kostnych i zębów z badań archeologicznych w miejscowości Poganowo, stan. IV, pow. Kętrzyn. Programy Operacyjne MKiDN, program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych. Projekt realizowany we współpracy z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, kierownik mgr Mariusz Wyczółkowski: Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie stan. IV, gm. Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) - opracowania i analizy (geodezja, archeozoologia, petrografia). Wykonawca.

2005-2008 r.: Wczesnośredniowieczne miejsca kultu przy śródlądowych akwenach jeziornych na Pomorzu Środkowym. Numer: 1 H01H 027 29, kierownik dr Ryszard Kaźmierczak. Badania archeozoologiczne. Wykonawca.

2005-2006 r.: Świat budowniczych osiedli obronnych z początków epoki brązu w Europie Środkowej na przykładzie osady w Bruszczewie w woj. wielkopolskim. Dzieje zasiedlenia; gospodarka i relacje człowiek – środowisko; powiązania ponadregionalne. Numer: H01H02728, kierownik prof. dr hab. Janusz Czebreszuk Instytut Prahistorii UAM. Wykonawca.

2004-2005 r.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis (projekt 2). Numer: 1 H01H 052 27, kierownik dr hab. Wojciech Chudziak, prof. UMK Toruń. Wykonawca.

2004-2006 r.: Człowiek i jego środowisko w delcie Nilu w okresie predynastycznym i wczesnodynastycznym (ok., 3800-2800 p.n.e.). Numer: KBN 1 H01H 04426, kierownik dr Marek Chłodnicki, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Zadanie: badania archeoichtiologiczne. Wykonawca.

2001-2002 r.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principales. Numer: KBN 5H01H00921, kierownik dr hab. Wojciech Chudziak, prof. UMK Toruń. Badania zwierzęcych szczątków kostnych. Wykonawca..

2000-2001 r.: Polska na przełomie tysiącleci. Numer: KBN PBZ/H/65/2000, kierownicy: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz. Zadanie: Analiza materiałów archeozoologicznych z wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wykonawca.

2000 r.: Polska na przełomie tysiącleci.Numer: KBN PBZ-KBN-011/H01/1999, kierownicy: prof. dr hab. Lech Leciejewicz, prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Zadanie: Dwa opracowania materiałów archeozoologicznych z wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu-Budzistowa. Wykonawca.

Nagrody i Wyróżnienia

2013 r.: Zespołowa nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za monografię pt. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały. Toruń 10 października 2013 r.

2011 r.: Srebrny Krzyż Zasługi. Postanowieniem z dnia 15 września 2011 roku, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2010 r.: Zespołowa nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2010 r. (14.11.2010 r.).

2010 r.: Indywidualne wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2010 r. (14.11.2010 r.)

2010 r.: Indywidualne wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2009 roku (9.11.2010 r.).

2009 r,: Indywidualne wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2008 r. (17.11.2009 r.).

2004 r.: Nagroda Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za pracę habilitacyjną (30.01.2004 r.).

1997 r.: Nagroda Fundacji imienia Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, za rozprawę doktorską, pt. Hodowla i użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w Średniowieczu.

1993 r.: Nagroda zespołowa (SFN) Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu za osiągnięcia w pracy zawodowej (18.10.1993 r.).

1985 r.: Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjno-zawodowe (14.10.1985 r.).