O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / agnieszka m noryskiewicz

Agnieszka M. Noryśkiewicz


doktor habilitowany

adiunkt w Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego

geograf; paleobotanik; palinologia, paleobotanika, paleekologia, archeologia środowiskowa, współczesny opad pyłkowy, postglacjał vistulianu, holocen, Polska, Europa

agnieszka.noryskiewicz@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 21, pokój 161

dyżur dydaktyczny: środa, 11.00–12.00

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2014 r.

doktorat: doktor nauk biologicznych 2001 r., Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

studia doktoranckie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: 1995–1998 studia doktoranckie w trybie zaocznym; 1998–2000 studia doktoranckie w trybie dziennym

studia magisterskie: 1991–1995 r. – geografia, Instytut Geografii, UMK w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

Od 2013 r.: starszy wykładowca, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2001–2013 r.: adiunkt, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2000–2001 r.: asystent, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1995–2000 r.: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Bydgoszczy Oddział w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Kilpisjärvi Biological Station, University of Helsinki i Oulanka Biological Station, University of Oulu (dwutygodniowy pobyt w 2003 r. w ramach projektu LABIAT)

Atskuri and Tbilisi, Gruzja (dwutygodniowy pobyt  na wykopaliskach The Archaeological Association “TAO”)

Stypendium Konferencyjne dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (tygodniowy pobyt na XVI INQUA Congress w USA w 2003 r.)

Projekty badawcze

Zagraniczne

Od 1997 roku Pollen Monitoring Programme (PMP) monitorowanie rocznego opadu pyłkowego w różnych strefach klimatyczno-roślinnych w transekcie od tundry po lasy klimatu umiarkowanego, wykonawca http://www.pollentrapping.net/pmp.html.

Od 2013 roku ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses), którego głównymi partnerami są GFZ w Poczdamie, Polish Academy of Sciences PAN, i Uniwersytety w Cottbus (BTU) and Greifswald the Universities of Cottbus (BTU) and Greifswald; Współwykonawca

Krajowe

2000–2003 „Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych”, Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, KBN 6PO4FO2818, kierownik M. Ralska-Jasiewiczowa, Zakład Paleobotaniki PAN w Krakowie; Wykonawca

2005–2008 „Historia osadnictwa i roślinności w wybranych regionach ziemi chełmińskiej w ciągu ostatnich trzech tysięcy lat, w świetle analizy pyłkowej i archeologicznej”, MNiSW H01H 021 29; kierownik.

2007–2010 „Warunki klimatyczne oraz skład i struktura roślinności jako czynniki kształtujące współczesny opad pyłku w wybranych zbiorowiskach i regionach Polski – badania aktuopalinologiczne”, MNiSW N304 092 32, kierownik I. A. Pidek WNoZiGP UMCS w Lublinie; Wykonawca.

2008–2011 „Późnovistuliańskie i holoceńskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski”, MNiSW N N 306282935, kierownik M. T. Karasiewicz IG UMK w Toruniu; Wykonawca.

2010–2013 "Zmiany klimatu oraz środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie na obszarze Borów Tucholskich w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej rozdzielczości", MNiSW N306 085037, kierownik M. Słowiński IGiPZ PAN; Wykonawca.

2011–2014 „Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludowicach gm. Wąbrzeźno”, N N 9226140, kierownik G. Osipowicz IA UMK w Toruniu; Wykonawca.

2011–2014 „Rozwój przestrzenny Torunia do początku XIX wieku (z uwzględnieniem środowiska naturalnego i osadnictwa przedlokacyjnego)”, N N 108223140, kierownik K. Mikulski; Wykonawca.

Nagrody i wyróżnienia

2005 – nagroda rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej,

2007 – nagroda rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej