O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska na obszarze dawnych ziem pruskich

Organizatorzy: Centrum badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM przy UWM Olsztynie

Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Archeologii  UMK w Toruniu

Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej


Termin: 29-30 październik 2015

Miejsce: UWM Olsztyn

Zgłoszenia do: 31 maja 2015

Wpisowe. 100 zł

Organizatorzy nie finansują uczestnikom delegacji i zakwaterowania.

Referaty do 20 min, oraz postery przygotowane przez ich autorów.


 

TEZY KONFERENCJI

 1. Główne cechy środowiska geograficznego obszaru warmińsko-mazurskiego
 2. Hydrobiologiczna charakterystyka jezior mazurskich – charakterystyka zmian
 3. Wahania poziomu wód jezior a zasięg osadnictwa
 4. Możliwości rekonstrukcji zmian klimatu na podstawie badań interdyscyplinarnych
 5. Zmiany szaty roślinnej obszaru dawnych ziem pruskich na podstawie badań palinologicznych
 6. Zmiany udziału zespołów zwierzęcych a przemiany jezior
 7. Zastosowanie badań dendro w badaniach środowiska (datowanie, klimat, zalesienie)
 8. Antropopresja w świetle badań interdyscyplinarnych
 9. Zmiany ichtiofauny na skutek działalności człowieka
 10. Antropogeniczne i naturalne przemiany rzeźby terenu
 11. Zanik jezior i mokradeł – czynniki naturalne i antropogeniczne
 12. Możliwości rekonstrukcji gospodarki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych – (łowiectwo i rybołówstwo, bartnictwo)
 13. Wykorzystanie makroszczątków do badań nad konsumpcją w przeszłości
 14. Awifauna a zagrożenia  środowiska
 15. Specyficzne formy osadnictwa na pojezierzach (osady nawodne)
 16. Nowe metody (archeologia lotnicza, skaning laserowy, GIS georadary  itp.)
 17. Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa i gospodarki w świetle interdyscyplinarnych badań archeologiczno/historyczno-środowiskowych
 18. Środowisko naturalne w kulturze symbolicznej ziem pruskich
 19. Rola środowiska naturalnego w systemach obronnych ziem pruskich w świetle źródeł archeologicznych i historycznych.

UWAGA!

Zgłoszenia, z zaznaczeniem referat/poster, wyłącznie drogą e-mailową na adres:

dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM

Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1

e-mail: grazawki@poczta.fmmobile. +48 695 432 212


Za komiter Organizacyjny

dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK

dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM

dr hab. Maciej Karczewski - Uniwersytet w Białymstoku

 

(dalsze szczegółowe informacje podamy w terminie późniejszym)